Fleksjob

Dette indhold er hentet fra Borger.dk

Læs på denne side om:

Hvad er et fleksjob?
Hvem kan få fleksjob?
Beregn fleksydelse
Få et fleksjob-bevis
Hvis du skifter fleksjob
Fastholdelsesfleksjob
Arbejdet i fleksjobbet
Midlertidige fleksjob
Få ledighedsydelse – før eller efter et fleksjob
Ledighedsydelse efter fleksydelsesalderen
Ansøg om ledighedsydelse ved ferie
Selvstændige med nedsat arbejdsevne kan få tilskud
Beregn fleksydelse til selvstændige
Fleksydelse - meddelelse om arbejde, ændringer i pensionsforhold og opholdssted
Tilmeld dig til fleksydelsesordningen - gentilmelding/personer visiteret til fleksjob før 1. juli 2001
Udmeld dig af fleksydelsesordningen og/eller anmod om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag
Egen- og revisorerklæring
Hvis du vil klage

Hvad er et fleksjob?

Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af sygdom.

Både private og offentlige arbejdsgivere kan oprette fleksjob.

Kommunen kan bevilge dig fleksjob, hvis du ikke har mulighed for at arbejde i det omfang, du kunne tidligere på grund af sygdom. Din arbejdsevne skal være væsentligt nedsat, men du må ikke være berettiget til førtidspension

Hvem kan få fleksjob?

Tre betingelser skal være opfyldt, for at kommunen kan bevilge dig et fleksjob:

 • Du skal være under 65 år
 • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er varigt nedsat
 • Alle muligheder for omplacering og genoptræning skal være undersøgt.

Få et fleksjob-bevis

Hvis kommunen har vurderet, at du kan søge fleksjob, kan du bede dit jobcenter om at få et fleksjobbevis, som kan gøre det lettere for dig at søge fleksjob.

Fleksjobbeviset fortæller en arbejdsgiver, at du er visiteret til et fleksjob, og hvilke skånebehov du har. På beviset står der også nogle generelle informationer om fleksjobordningen.

Hvis du skifter fleksjob

Den 1. januar 2013 trådte reform af fleksjob i kraft. Hvis du var ansat i et fleksjob inden da, fortsætter dine vilkår i fleksjobbet uændret. Din arbejdsgiver modtager også tilskud til din løn som efter de hidtil gældende regler.

Hvis du er blevet ansat i fleksjob fra 1. januar 2013, gælder de nye regler. Det gælder også, hvis du skifter fra ét fleksjob til et andet.

Fastholdelsesfleksjob

Hvis du ønsker at komme i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, skal du have været ansat på arbejdspladsen efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår i 12 måneder, inden du kan ansættes i fleksjob på arbejdspladsen.

Vær opmærksom på, at aftalen skal være skriftlig. Aftalen skal indeholde oplysninger om, hvilke funktioner du har svært ved at udføre eller ikke kan udføre, samt hvilke konkrete skånehensyn, der er aftalt. Din arbejdsgiver skal også dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Det gælder dog ikke, hvis du har været udsat for en akut opstået skade eller sygdom fx en arbejdsulykke. Det skal dog være beviseligt formålsløst at få dig som medarbejder tilbage på job på ordinære vilkår gennem initiativer, der kan tage hensyn til dine skånebehov. Såfremt det ikke er muligt, vil kommunen vurdere, om du kan få bevilget fleksjob, selvom du ikke har været ansat i 12 måneder.

De sociale kapitler, der omtales, findes i mange overenskomster og er udformet forskelligt. De handler typisk om forebyggelse, fastholdelse og integration og kan gøre det muligt at fravige overenskomstens ordinære aftaler om løn- og ansættelsesvilkår i tilfælde, hvor det er relevant at forsøge at fastholde en medarbejder på arbejdspladsen. Det kan fx være ændring af vagtplan eller timetal, andre opgaver, omplacering eller støtte til behandling.

Hvis arbejdspladsen ikke er omfattet af en overenskomst, er arbejdsgiver stadig forpligtet til at forsøge at fastholde medarbejderen på særlige vilkår, som svarer til hvad der kunne være aftalt i en overenskomsts sociale kapitler.

Ansættelse efter sociale kapitler eller særlige vilkår sker uden løntilskud og dermed uden det offentliges medvirken.

Arbejdet i fleksjobbet

Arbejdet tilrettelægges ud fra dit behov for at blive skånet.

Arbejdstempoet bliver så vidt muligt tilpasset, det du kan klare, og du får de pauser, du har behov for. Det er også muligt at aftale en daglig nedsat arbejdstid.

Hvis du er ansat i dit nuværende fleksjob inden 1. januar 2013

Du får overenskomstmæssig løn, når du er i fleksjob. Dine arbejdsvilkår fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer.


Arbejdsgiveren får et offentligt tilskud, der svarer til halvdelen eller to tredjedele af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvor stort tilskuddet er, afhænger af din arbejdsevne. Tilskuddet tages løbende op til vurdering og kan øges, mindskes og helt bortfalde, hvis din arbejdsevne ændres.


Hvis du er ansat i et fleksjob fra 1. januar 2013

Du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder. Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til cirka 17.550 kr. om måneden (2015). Det svarer til 98 pct. af højeste dagpengesats.

Tilskuddet fra kommunen bliver reguleret på baggrund af din lønindtægt, og aftrappes med en modregningssats på 30 pct. af lønindtægten, indtil den samlede indtægt i 2015-niveau udgør 13.448 kr. pr. måned. Derefter er modregningssatsen 55 pct. Kommunen indbetaler 5 pct. af det beregnede fleksløntilskud, dog maksimum 500 kr. om måneden til ATP.

Tilskuddet og lønnen kan tilsammen højst udgøre niveauet for den løn, du får udbetalt, når du er ansat på fuld tid i den pågældende stilling.

Din arbejdstid og aflønning i fleksjob påbegyndt den 1. januar 2013 eller derefter

Ved oprettelsen af fleksjobbet skal jobcenteret komme med en vurdering af din arbejdsevne i fleksjobbet. Dvs hvor mange arbejdstimer du kan arbejde i fleksjobbet og arbejdsintensiteten. Vurderingen skal danne grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem dig og din arbejdsgiver, herunder om arbejdstid og aflønning.

Midlertidige fleksjob

Hvis du skifter fleksjob efter 1. januar 2013, kan du kun få tildelt et fleksjob i op til fem år ad gangen. Når de op til fem år er gået, skal kommunen vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Hvis kommunen vurderer, at det er du, kan du sagtens blive i det samme fleksjob.

Midlertidige fleksjob betyder derfor ikke, at du skal skifte fleksjob hvert femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob.

Hvis du er fyldt 40 år, kan du få et permanent fleksjob efter det første fleksjob, hvis jobcenteret vurderer, at din arbejdsevne fortsat er nedsat i et omfang, så det ikke er muligt for dig at komme i arbejde på almindelige vilkår, og du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob.

Få ledighedsydelse – før eller efter et fleksjob

Ledighedsydelse på 89 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, dvs. 15.947 kr. pr. måned (2015), udbetales til dig, der er godkendt til fleksjob, men endnu ikke ansat, og som opfylder en af disse betingelser:

 • du har hidtil modtaget dagpenge eller sygedagpenge
 • du har deltaget i revalidering efter en jobplan
 • du har inden for de sidste 18 måneder har haft et fleksjob i mindst ni måneder – og det var ikke din egen skyld, at du mistede det
 • du er blevet arbejdsløs efter et fleksjob og kunne få ledighedsydelse inden arbejdets start.

Hvis du bliver ledig efter et fleksjob og opfylder ovennævnte betingelser, modtager du 89 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb i ledighedsydelse.

Hvis du ikke opfylder ovennævnte betingelser, modtager du ledighedsydelse på niveau med kontanthjælp.

 • Forsørgere modtager kontanthjælpssatsen for forsørgere, dvs. 14.416 kr (2015)
 • Ikke-forsørgere modtager kontanthjælpssatsen for ikke forsørgere, dvs. 10.849 kr. (2015).

Hvis du har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder og tidligere har modtaget ledighedsydelse på kontanthjælpsniveau, får du ret til ledighedsydelse på 89 pct. af dagpenges højeste beløb.

Ledighedsydelse udbetales uafhængigt af formue eller ægtefællens indkomst.

Ledighedsydelse efter fleksydelsesalderen

Du kan modtage ledighedsydelse som hidtil i sammenlagt 6 måneder efter, at du har nået fleksydelsesalderen. Derefter kan du modtage ledighedsydelse på kontanthjælpssatsen for ikke-forsørgere, dvs. 10.849 kr. (2015) (10.689 i 2014), frem til du når folkepensionsalderen.

Ansøg om ledighedsydelse ved ferie

Ledighedsydelse ved ferie udbetales til borgere, der er godkendt til fleksjob, og som ønsker at holde ferie.

Ledighedsydelse ved ferie er til dig, der
 • modtager ledighedsydelse, mens du søger et fleksjob.
 • ønsker at holde ferie i det første år, du søger eller er ansat i et fleksjob, og som ikke, eller kun delvist, har optjent feriepenge i et tidligere job.
Du får
 • ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i eller søger et fleksjob. Ferieåret går fra 1. maj til 30. april, og alt efter hvornår du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob, kan du afholde følgende antal feriedage med ledighedsydelse:
 • 15 dage, hvis du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. maj og d. 31. juli
 • 10 dage, hvis du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. august og d. 31. december
 • 5 dage, hvis du bliver godkendt til eller ansat i fleksjob mellem d. 1. januar og d. 30. april.
 • i det følgende ferieår ret til 25 feriedage med ledighedsydelse.
 • trukket feriepenge, du har optjent i et tidligere job, fra din ferie-ledighedsydelse – men kun, hvis din optjente ferie og din ret til feriedage med ledighedsydelse sammenlagt bliver mere end 25 feriedage .
 • samme beløb i ledighedsydelse ved ferie, som du får ved ledighed i ledighedsydelse.
Du skal, i henhold til lovgivningen,
 • fortælle din sagsbehandler, hvis du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse, mens du søger fleksjob. Sagsbehandleren skal modtage dit ferieønske senest 14 dage før, du ønsker ferie.
 • afholde ferie med ledighedsydelse, inden ferieåret slutter d. 30 april. Du kan ikke overføre din ferie med ledighedsydelse fra et ferieår til det næste.
 • fortælle din sagsbehandler, hvis du ønsker at holde ferie med ledighedsydelse, mens du er ansat i fleksjob. Sagsbehandleren skal modtage dine ferieønsker senest 14 dage før, du begynder ferien.
 • ansøge om ledighedsydelse under ferie på et skema, når du er i job. Skemaet fås i Økonomisk Rådgivning.
 • fortælle jobcentret, hvis der sker ændringer i dit liv, som kan have betydning for din ret til ledighedsydelse ved ferie.
 • fortælle din sagsbehandler, hvis du tager på ferie i udlandet med din ferieydelse.
Du kan
 • højst afholde 25 feriedage med ledighedsydelse på et år
 • klage over de beslutninger, din kommune har taget i forbindelse med din sag. Du skal indsende din klage senest 4 uger efter, at du har modtaget kommunens afgørelse.

Selvstændige med nedsat arbejdsevne kan få tilskud

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du søge om tilskud, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

Desuden er det en betingelse:

 • at din virksomhed er din hovedbeskæftigelse
 • at du inden for de seneste 24 måneder har arbejdet på din virksomhed i, hvad der svarer til lønarbejde i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder.

Tilskuddets størrelse afhænger af indkomsten i virksomheden.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Sidst opdateret: 14. juni 2012   |   Kommentar til sideansvarlig

Kontakt

Center for Job- & Socialservice
Rådhusholmen 10
2670 Greve
43 97 97 97Send Digital Post

Borger.dk anbefaler også

Lovgivning

Lovgivning

I vejledning om fleksjob gøres der rede for regler og praksis vedr. fleksjobordningen. I 2.4 kan du fx læse hvad sociale kapitler og særlige forhold er.