Lokalplanforslag for Kildebrønde Vest

Luftfoto over lokalplanområde

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
43 97 97 97
Plan@greve.dk

Bekendtgørelse om Forslag til Lokalplan nr. 14.53 – Kildebrønde Vest samt Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et ubebygget areal i landzone på ca. 221.000 m² og et ubebygget byzoneareal på ca. 30.000 m². Det samlede areal er ca. 251.000 m².

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for erhverv inden for transport, lager og logistik og salg af særlig pladskrævende varegrupper.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillægget giver mulighed for miljøklasser mellem 3-5 og mulighed for at bygge højere og tættere. 

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 14.53 foretaget en screening af lokalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirkningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering.
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 4. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen.
De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk/klage bl.a. under Hvordan klager du og Hvad koster det at klage.

Offentlig fremlæggelse

De to planforslag er den 9. marts 2017 godkendt af Teknik- og Miljøudvalget til offentlig fremlæggelse i perioden fra den 31. marts til den 31. maj 2017.
Planforslagene kan ses på kommunens biblioteker og her på hjemmesiden ved at benytte linket under Læs mere og under overskriften Lokalplan nr. 14.53 – Kildebrønde Vest samt Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025.
Har du spørgsmål kan du henvende dig til Maria Skytt Burr, tlf. 4397 9335, e-mail: msb@greve.dk.

Din kommentar

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til de fremlagte planer, skal du sende dem til Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller plan@greve.dk, senest den 31. maj 2017.
Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslagene efter høringsfristens afslutning. Du vil først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort lokalplanen og kommuneplantillægget, må ejendommene, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer.
Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 31. marts 2017, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til den 31. marts 2018.

Greve Byråd

Sidst opdateret: 24. april 2017   |   Kommentar til sideansvarlig