Tøjvask, indkøb, madservice, nødkald og fritvalgsbevis

Hvordan bliver man visiteret til tøjvask?

Borgere, der ikke selv er i stand til at vaske tøj, kan blive visiteret til Greve Kommunes tøjvaskeordning. Det er Visitationen i Center for Sundhed og Pleje, som vurderer, om man har behov for hjælp til tøjvask.

Information om leverandørerne 

I boksen til højre ligger informationsmateriale om de to leverandører, hvor man kan læse, hvad de tilbyder af ydelser.

Man kan til enhver tid vælge den anden godkendte leverandør af tøjvask, hvis man ønsker det.

Hvordan bliver man visiteret til indkøb?

Borgere, der ikke selv er i stand til at indkøbe dagligvarer, kan få hjælp til det med Greve Kommunes indkøbsordning. Ordningen omfatter bestilling og levering af dagligvarer én gang om ugen. Det er Visitationen i Center for Sundhed og Pleje, som vurderer, om man kan blive visiteret til indkøb.

Hvad koster det?

Greve Kommune betaler for levering af varerne. Man betaler selv for sine varer.

Hvilke leverandører kan man vælge?

Byrådet i Greve Kommune har godkendt Intervare A/S som leverandør fra 1. marts 2021.

Alternativ til Intervare A/S er at blive visiteret til et frit valgs bevis.

 

I boksen til højre er der information om Intervare A/S samt link til leverandørens hjemmeside.

Der er yderligere information om fritvalgsbevis længere nede på siden.

Hvordan bliver man visiteret til madordning?

 

Borgere, som ikke selv er i stand til at lave mad og ikke kan trænes op til at kunne lave mad, kan visiteres til madordning. Ordningen indebærer, at man får leveret 7 hovedretter om ugen. Maden bringes ud to gange ugentligt. Det er Visitationen i Center for Sundhed og Pleje, som vurderer, om man kan blive visiteret til madordning.

 

Hvad koster madordning?

Staten har fastsat et loft for (=egenbetaling), hvor meget borgerne må betale for madordning. I 2021 er egenbetalingen sat til maksimalt 56 kr. for en hovedret inklusiv levering. Det beløb bliver reguleret hvert år, så det følger pris- og lønudviklingen.

I Greve Kommune skal man betale 53 kr. for en hovedret inklusiv levering. Det er den pris, som kommunes valgt madleverandør har budt ind med.

Hvis borgerne ønsker at tilkøbe en forret eller dessert, har man mulighed for at bestille dette hos leverandøren. Den ekstra ret skal man selv betale.

 

Hvilke leverandører kan man vælge?

Byrådet i Greve Kommune har godkendt Det Danske Madhus som leverandør af madordning.

Alternativ til Det Danske Madhus er at blive visiteret til et frit valgs bevis.

 

I boksen til højre er der information om Det Danske Madhus samt link til leverandørens hjemmeside.

Der er yderligere information om frit valgs bevis under emnet Frit Valgs Bevis.

 

Hvad er nødkald?

Nødkald er et hjælpemiddel, som du kan søge om, hvis du ikke kan betjene en almindelig telefon, en mobiltelefon eller smartphone med nødkaldsfunktion eller anden handicapvenlig telefon med forud indtastet telefonnummer til f.eks. hjemmesygeplejen.

Med nødkald kan du få direkte kontakt til hjemmesygeplejen, hvis du får akut behov for hjælp.

Hvordan får jeg et nødkald?

Du skal visiteres til af få at et nødkald, og det kan du blive, hvis nødkaldet kan ”afhjælpe varige følger af nedsat funktionsevne og i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet”, som der står i serviceloven. Du kan kun få bevilget nødkald, hvis Visitationen vurderer, at du har dette behov. Det vil sige, at det ikke er nok, at du. f.eks. føler sig utryg. Der skal foreligge en faglig begrundelse for, at du har brug for at kunne tilkalde hjælp via nødkaldet og ikke er i stand til at tilkalde hjælp på anden vis, heller ikke hvis du oplæres i brugen af f.eks. mobiltelefon.

Vær opmærksom på:

Hvis du ikke har haft et væsentligt behov for at tilkalde hjælp inden for en 3-måneders periode, ophører bevillingen af nødkaldet.

Hvad er et låsesystem?

Et elektroniske låsesystem kan bruges til at åbne døren, hvis du ikke selv er i stand til at åbne, f.eks. ved tilkald af akut hjælp eller når hjemmeplejen kommer på besøg.

Hvordan får jeg et låsesystem?

Du skal visiteres til at få sat et elektronisk låsesystem op, ligesom du skal visiteres til nødkald. Det kan du blive, hvis Visitationen vurderer, at du har behov for et elektronisk låsesystem.

Hvad koster det?

Greve Kommune bevilger nødkaldet, og der er som udgangspunkt ingen egenbetaling forbundet med ydelsen (se dog nedenstående).

Vær opmærksom på:

Det kan blive nødvendigt at opsætte et strømstik i nærheden af din hoveddør.

Der kan være egenbetaling forbundet med at sætte låse systemet op, hvis manglende vedligeholdelse eller slitage gør, at der er særlige udfordringer forbundet med at opsætte låse systemet.

I Greve kommunes Kvalitetsstandarder kan du læse mere om nødkald og elektronisk låsesystem.

Frit valgs bevis

 

Hvad er et frit valgs bevis?

Et frit valgs bevis er et købsbevis, som kan bruges til at få leveret en ydelse fra en privat leverandør.

Du kan vælge frit valgs bevis, hvis du er visiteret til følgende ydelser:

  • Madordning
  • Indkøbsordning
  • Hjemmepleje om natten
  • Omsorgstandpleje

Frit valgs beviset er et alternativ til den leverandør, som Greve Kommune har indgået kontrakt med om levering af de enkelte ydelser.

 

Hvem kan få et frit valgs bevis?

Det er kun borgere, som er visiteret til de nævnte ydelser, som kan anmode om at få et frit valgs bevis. Frit valgs beviset kræver, at du selv er i stand til at:

  • Udvælge en CVR-registreret virksomhed, som kan levere ydelsen.
  • Bestille ydelsen hos den leverandør, du har valgt, ud fra frit valgs beviset og afgørelsen fra visitationen.
  • Åbne døren, så leverandøren kan levere ydelsen.
  • Særligt for madordning: Opsøge, læse og forstå leverandørens smileyordning for at sikre ordentlig kvalitet og hygiejne.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Greve Kommune og personalet i hjemmeplejen ikke kan hjælpe dig med at finde en leverandør. Det er dit eget ansvar.

 

Frit valgs bevisets værdi

Værdien af frit valgs beviset er bestemt af prisen på ydelsen fra Greve Kommunes anden leverandør af ydelsen. For madordning fastsætter staten årligt et loft for borgernes egenbetaling pr. udbragt hovedret.

Værdien af frit valgs beviset i 2021 for de enkelte ydelser fremgår nedenfor:

 

Madordning

Der er fra statens side fastsat egenbetaling på 56 kr. for en daglig udbragt hovedret ekskl. forret/dessert. Det betyder, at Greve Kommune kun yder tilskud, hvis den kommunale leverandørs pris for en daglig udbragt hovedret ekskl. forret/dessert er højere end 56 kr.

Prisen for en daglig udbragt hovedret ekskl. forret/dessert er 53 kr. Greve Kommune giver dermed ikke tilskud til madordning.

 

Indkøbsordning

Levering til køkkenbord = 140 kr. pr. levering.

Levering til køkkenbord og placering i køleskab/fryser = 158,75 kr. pr. levering.

 

Hjemmepleje om natten

Timeprisen er svarende til den kommunale hjemmeplejes timepris, når de leverer pleje om natten. Værdien på frit valgs beviset vil være fastsat ud fra en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp om natten.

 

Omsorgstandpleje

Der er egenbetaling på 45,83 kr. pr. måned for at være tilknyttet ordningen med omsorgstandpleje.

Greve Kommune betaler forskellen mellem den månedlige egenbetalingen og det godkendte økonomiske overslag fra den valgte leverandør.

 

Hvordan fungerer frit valgs beviset?

Du får tilsendt frit valgs beviset, der er et dokument, som du og den leverandør, du vælger, skal udfylde og underskrive og sende tilbage til visitationen.

Af beviset fremgår, hvilken ydelse du kan købe på beviset og hvilken værdi beviset har. Der fremgår også kvalitetskrav, som leverandøren skal leve op til.

 

Yderligere information

Det er visitationen i Greve Kommune, som vurderer, om du kan få et frit valgs bevis. Kontakt visitationen for at høre mere eller få afklaret spørgsmål til frit valgs bevis.

Telefon: 43 97 97 97

Telefontid kl. 09.00-12.00, mandag-tirsdag og torsdag-fredag.