Tøjvask, indkøb, madservice, nødkald og fritvalgsbevis

Hvordan bliver man visiteret til tøjvask?

Borgere, der ikke selv er i stand til at vaske tøj, kan blive visiteret til Greve Kommunes tøjvaskeordning. Det er Visitationen i Center for Sundhed og Pleje, som vurderer, om man har behov for hjælp til tøjvask.

Information om leverandørerne 

I boksen til højre ligger informationsmateriale om de to leverandører, hvor man kan læse, hvad de tilbyder af ydelser.

Man kan til enhver tid vælge den anden godkendte leverandør af tøjvask, hvis man ønsker det.

Hvordan bliver man visiteret til indkøb?

Borgere, der ikke selv er i stand til at indkøbe dagligvarer, kan få hjælp til det med Greve Kommunes indkøbsordning. Ordningen omfatter bestilling og levering af dagligvarer én gang om ugen. Det er Visitationen i Center for Sundhed og Pleje, som vurderer, om man kan blive visiteret til indkøb.

Hvad koster det?

Greve Kommune betaler for levering af varerne. Man betaler selv for sine varer.

Hvilke leverandører kan man vælge?

Byrådet i Greve Kommune har godkendt Intervare A/S som leverandør fra 1. marts 2021.

Alternativ til Intervare A/S er at blive visiteret til et frit valgs bevis.

 

I boksen til højre er der information om Intervare A/S samt link til leverandørens hjemmeside.

Der er yderligere information om fritvalgsbevis længere nede på siden.

Hvordan får man madservice?

Borgere, som ikke selv er i stand til at lave mad og ikke kan trænes op til at kunne lave mad, kan få madservice. I Greve Kommune kan man få bragt mad ud, når man bor hjemme og er blevet visiteret til "madservice med udbringning". Ordningen indebærer, at man får leveret 7 hovedretter om ugen. Maden bringes ud to gange ugentligt.

Hvad koster det?

Der er et loft for, hvor meget man må betale for madservice, som staten har fastsat. Det beløb bliver reguleret hvert år, så det følger pris- og lønudviklingen. I 2016 kan man maksimalt blive opkrævet 51 kr. for en hovedret inklusiv levering. Hvis man ønsker at tilkøbe en forret eller dessert, har man mulighed for at bestille dette hos leverandøren. Den ekstra ret skal man selv betale.

Hvilke retter kan man vælge?

Læs mere om, hvad Det Danske Madhus kan tilbyde, ved at klikke på "Brochure fra Det Danske Madhus" i højre side.

Ønsker du selv at finde en anden leverandør end Det Danske Madhus, kan du anmode om at få et fritvalgsbevis. Læs mere om muligheden for at få et fritvalgsbevis under Fritvalgsbevis

Se mere her: https://www.detdanskemadhus.dk/visiterede/

Hvad er nødkald?

Nødkald er et hjælpemiddel, som du kan søge om, hvis du ikke kan betjene en almindelig telefon, en mobiltelefon eller smartphone med nødkaldsfunktion eller anden handicapvenlig telefon med forud indtastet telefonnummer til f.eks. hjemmesygeplejen.

Med nødkald kan du få direkte kontakt til hjemmesygeplejen, hvis du får akut behov for hjælp.

Hvordan får jeg et nødkald?

Du skal visiteres til af få at et nødkald, og det kan du blive, hvis nødkaldet kan ”afhjælpe varige følger af nedsat funktionsevne og i væsentlig grad lette den daglige tilværelse i hjemmet”, som der står i serviceloven. Du kan kun få bevilget nødkald, hvis Visitationen vurderer, at du har dette behov. Det vil sige, at det ikke er nok, at du. f.eks. føler sig utryg. Der skal foreligge en faglig begrundelse for, at du har brug for at kunne tilkalde hjælp via nødkaldet og ikke er i stand til at tilkalde hjælp på anden vis, heller ikke hvis du oplæres i brugen af f.eks. mobiltelefon.

Vær opmærksom på:

Hvis du ikke har haft et væsentligt behov for at tilkalde hjælp inden for en 3-måneders periode, ophører bevillingen af nødkaldet.

Hvad er et låsesystem?

Et elektroniske låsesystem kan bruges til at åbne døren, hvis du ikke selv er i stand til at åbne, f.eks. ved tilkald af akut hjælp eller når hjemmeplejen kommer på besøg.

Hvordan får jeg et låsesystem?

Du skal visiteres til at få sat et elektronisk låsesystem op, ligesom du skal visiteres til nødkald. Det kan du blive, hvis Visitationen vurderer, at du har behov for et elektronisk låsesystem.

Hvad koster det?

Greve Kommune bevilger nødkaldet, og der er som udgangspunkt ingen egenbetaling forbundet med ydelsen (se dog nedenstående).

Vær opmærksom på:

Det kan blive nødvendigt at opsætte et strømstik i nærheden af din hoveddør.

Der kan være egenbetaling forbundet med at sætte låse systemet op, hvis manglende vedligeholdelse eller slitage gør, at der er særlige udfordringer forbundet med at opsætte låse systemet.

I Greve kommunes Kvalitetsstandarder kan du læse mere om nødkald og elektronisk låsesystem.

Er du visiteret til madservice, har du mulighed for at søge om et fritvalgsbevis

Hvad er et fritvalgsbevis?

Et fritvalgsbevis er et købsbevis (voucher), som kan bruges til at få leveret mad fra en leverandør, som du selv vælger. Leverandøren skal være CVR-registreret og bringe mad ud af huset. Det kunne f.eks. være et lokalt spisested.

Fritvalgsbeviset er et alternativ til Greve Kommunes leverandør af madservice med udbringning. Det kan kun bruges til at købe og få udbragt mad. Du kan derfor ikke benytte beviset til at gå ned på et lokalt cafeteria og spise din mad der.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Greve Kommune og personalet i hjemmeplejen ikke kan hjælpe dig med at finde leverandører eller at bestille maden. Det er dit eget ansvar.

Hvem kan få et fritvalgsbevis?

Det er kun borgere, som er visiteret til madservice med udbringning, som kan anmode om at få et fritvalgsbevis. Fritvalgsbeviset kræver, at du selv er i stand til at:

• Udvælge en CVR-registreret virksomhed, som kan levere mad på din adresse

• Bestille en sund og nærende kost

• Tage imod maden ved leveringen

• Finde, læse og forstå leverandørens smileyordning for at sikre ordentlig kvalitet og hygiejne.

Fritvalgsbevisets værdi

Værdien af fritvalgsbeviset er bestemt af prisen på madservice med udbringning hos Greve Kommunes leverandør. For både fritvalgsbeviset og madserviceordningen er der en vis egenbetaling (51 kr. for mad inkl. levering i 2016). Vælger du fritvalgsbeviset, skal du være opmærksom på, at tilskuddet fra Greve Kommune er kr 4,53 pr. dag.

Hvordan fungerer fritvalgsbeviset?

Fritvalgsbeviset består af et kuponhæfte, som du får tilsendt hver kvartal. På hver kupon vil fremgå et løbenummer, borgerens navn og den dato, kuponen gælder for. En kupon vil altid kun kunne benyttes til køb af én hovedret. Hver kupon afleveres til den madleverandør, du vælger.

Når du har fået leveret mad med fritvalgsbeviset, fremsender den leverandør, du har valgt, regningen og kuponen til Greve Kommune. Greve Kommune afregner med madleverandøren og trækker efterfølgende din andel af regningen via NemKonto.

Yderligere information

Det er Visitationen i Greve Kommune, som vurderer, om du kan få et fritvalgsbevis. Kontakt Visitationen for at høre mere eller få afklaret spørgsmål til fritvalgsbeviset.

Telefon: 43 97 97 97

Telefontid kl. 9-12 alle hverdage

Mail: raadhus@greve.dk