Støtte til køb af bil betyder i store træk, at du kan få bevilget et lån til at købe en bil, som vi har vurderet egnet. Du vil selv eje bilen og skal betale alle udgifterne hertil.

Det koster penge at have bil, også selv om den er bevilget med støtte fra kommunen.
Du skal forvente at bruge ca. kr. 3.000,- månedligt til udgifter til f.eks forsikringer, afdrag på lån, brændstof samt vedligeholdelse og reparationer.

 

 • Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Du skal samtidig have et væsentligt dagligt kørselsbehov, som ikke kan løses hensigtsmæssigt på anden måde, f.eks. ved at du tager bus, tog, gå eller kan cykle til det, du skal/gerne vil
 • Du kan også søge om fritagelse for eller nedsættelse af betaling af afgift efter brændstofforbrug (før kaldet vægtafgift), uden at søge om støtte til køb af en bil
 • At du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • At den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad forringer dine evner til at færdes
 • At du har behov for kørsel til/fra et arbejde, hvor du skaffer et væsentligt bidrag til forsørgelsen
 • At en bil i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse og din daglige tilværelse derfor bliver væsentlig lettere for dig
 • At dit kørselsbehov ikke kan løses på anden måde

Du skal udfylde blanketten "Ansøgning om støtte til bil".

Når vi modtager din ansøgning, vil du indenfor 3 uger modtage et brev med information om behandlingsforløbet af din ansøgning.

Dele af et behandlingsforløb kan være:

 • Behov for uddybning af din ansøgning
 • Kørselsdagbog over længere periode
 • Gang- og funktionsvurdering lavet af en ergoterapeut fra hjælpemiddelafsnittet
 • Indhentning af helbredsoplysninger, som skal forelægges kommunens lægekonsulent
 • Afprøvning af billigst egnede bil med nødvendig særlig indretning for at du kan køre/komme ind/ud af bilen
 • Indstillingsskema til dig til orientering og mulighed for kommentarer inden den lægges til kompetencegruppen
 • Indstilling til kompetencegruppen i Greve kommune som træffer afgørelse i sager om støtte til bil