For mere information om Plejecenterrådene på Greve Kommunes plejecentre

Plejecenterrådet
Formålet med Plejecenterrådet er at repræsentere beboere i plejeboligerne, som i samarbejde med pårørende og medarbejdere skal sikre, at beboerne får så stor indflydelse på deres egen hverdag som muligt.


I Plejecenterrådet sidder

 • To beboere fra plejeboligerne
 • To pårørende til beboere i plejeboligerne
 • En repræsentant for støtteforening/brugerrådet på centret
 • To medarbejderrepræsentanter
 • En Plejecenterleder, der også fungerer som sekretær for rådet

Plejecenterrådet mødes fast 4 gange om året. Møderne afholdes på centret. Der afholdes valg 1 gang årligt i begyndelsen af kalender året.

Vedtægter for Plejecenterrådene på Greve Kommunes plejecentre

Formål
Plejecenterråd repræsenterer beboere i plejeboligerne på det enkelte center, og skal i samarbejde mellem beboere, pårørende og medarbejdere sikre, at disse beboere får så stor indflydelse på deres egen hverdag som muligt.

Arbejdsområde
Arbejdsområdet omfatter alt, hvad der har med beboernes hverdag i plejeboligerne at gøre.

Plejecenterrådet udarbejder bl.a. principper for:

 • Tilrettelæggelsen af hverdagen i beboergrupperne, f.eks. hvordan beboerne medvirker ved planlægning af det daglige arbejde
 • Beboernes indflydelse på mad og måltider
 • Indførelse af regelmæssige uformelle møder, hvor beboerne i en mindre enhed mødes med medarbejderne og drøfter hverdagen
 • Forventningsmøder mellem ny beboer, pårørende, medarbejdere og ledelse ved indflytning, hvor det f.eks. kan aftales, hvordan man fordeler de praktiske opgaver, som en beboer ikke længere selv er i stand til selv at løse
 • Løbende information til beboere og pårørende om ændringer, der påvirker beboernes hverdag
 • Arrangementer med pårørende for hele huset eller i de mindre grupper.

Plejecenterrådet behandler desuden problemstillinger, forslag, ønsker og kritik rejst af beboere eller pårørende og følger op på igangsatte initiativer, og rådet vurderer løbende hvordan samarbejdet og hverdagen fungerer.

Plejecenterrådet tilser, at alle beboere orienteres om rådets arbejde og beslutninger, og at pårørende har mulighed for at følge rådets arbejde f.eks. gennem referater og orienteringsmøder.

Valg m.v.

 • Plejecenterrådet mødes fast 4 gange om året
 • Beboerrepræsentanter vælges blandt beboerne i plejeboligerne på det enkelte center for 2 år ad gangen
 • Pårørenderepræsentanterne vælges blandt pårørende til beboerne i plejeboligerne for 2 år ad gangen
 • Valgperioden er 2 år ad gangen. Der afholdes valg 1 gang årligt i begyndelsen af kalenderåret, hvor repræsentanter fra den ene halvdel af husene/plejeboligområderne er på valg det ene år og repræsentanter fra den anden halvdel af husene/plejeboligområderne er på valg det andet år
 • Ved beboerfrafald kan en pårørende, som sidder i Plejecenterrådet vælge at sidde perioden ud, såfremt vedkommende selv ønsker det. Ved eventuel afgang før periodens udløb, afholdes suppleringsvalg inden for den relevante gruppe
 • Støtteforeninger eller brugerråd udpeger 1 repræsentant for 1 år ad gangen
 • Områdelederen udpeger medarbejderrepræsentanter til rådet
 • Plejecenterrådet konstituerer sig med en formand valgt blandt beboer- eller pårørenderepræsentanter
 • Ud over de faste repræsentanter, kan rådet indkalde hvem de måtte ønske ad. hoc., fx kan Plejecenterrådet vælge at indkalde Seniorrådet til dialog én gang årligt
 • Plejecenterrådene har ikke selvstændigt budget. Udgifter til møder m.v. afholdes inden for det enkelte centers budget
 • Plejecenterrådets medlemmer har tavshedspligt for alle forhold af privat karakter. Tavshedspligten gælder både for valgperioden og efterfølgende

Samarbejde med andre
Plejecenterrådene kan til enhver tid rette henvendelse til Center for Sundhed & Pleje eller Seniorrådet om overordnede problemstillinger.

Center for Sundhed & Pleje indkalder på Plejecenterrådenes vegne Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget til et dialogmøde 1 gang om året.