Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Hvem kan få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

Du kan søge om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du ikke har haft ophold i Danmark, Grønland og Færøerne i sammenlagt 9 år ud af de seneste 10 år. Det hed tidligere integrationsydelse.

Hvis du er dansk statsborger og i en periode har opholdt dig et andet EU/EØS land, vurderer kommunen om dit ophold kan medregnes som opholdstid i Danmark. Når vi vurderer din sag lægger vi vægt på din tilknytning til Danmark.

Hvis du er EU/EØS borger og efter din indrejse i Danmark, har haft arbejde der giver dig arbejdstagerstatus i Danmark, medregnes den tid du har opholdt dig i et andet EU/EØS land altid som opholdstid i Danmark.

Hvor meget kan jeg få i selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

Satserne fremgår af §22 stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik og reguleres hvert år pr. 1. januar. Satserne er før skat.

Du kan se de aktuelle satser på Borger.dk

Hvordan søger jeg om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

Hvis du vil søge om at få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, skal du sende en ansøgning om økonomisk hjælp. Når kommunen modtager din ansøgning, vurderer vi, om du har ret at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Hvilke krav stilles der når man modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse?

Det er først og fremmest dig selv, der har det primære ansvar med hensyn til at komme i arbejde eller uddannelse. Er du berettiget til at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er jobcenteret forpligtet til at tilbyde dig beskæftigelsesrettede tilbud, der kan bringe dig tættere på arbejde eller uddannelse.

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne modtage økonomisk hjælp. Det vil sige, at:

  • Du skal være aktiveret i et omfang af gennemsnitlig 37 timer ugentligt (inkl. danskuddannelse), hvilket ugentligt svarer til typisk 15 timers praktik og 15 timers sprogskole (hvor 1 times danskuddannelse normeres til 1½ time).
  • Du er forpligtet til at deltage i kommunens beskæftigelsesrettede tilbud, uanset hvilket tilbud, der er tale om.
  • Du er forpligtet til at være aktivt jobsøgende, herunder forpligtet til at tjekke jobforslag på Jobnet, registrere din jobsøgning og have oprettet et CV på Jobnet.
  • Du skal rettidigt give besked om fravær, dvs. hvis du er syg skal du give besked til jobcenteret og til det sted som du udebliver fra, inden kl. 9 samme dag.
  • Hvis du udebliver uden vi kender årsagen til dit fravær, vil du modtage et partshøringsbrev om dit fravær, som du skal reagere på inden for fristen for at forklare årsagen til dit fravær. Der træffes afgørelse, når du har reageret eller efter fristen, uanset om du har henvendt sig eller ej.
  • Du kan fritages for aktivering i tilbud efter konkret individuel vurdering, for eksempel hvis du er længerevarende syg er der mulighed for at nedsætte det timetal du skal møde i tilbud, evt. helt at fritage dig, hvis dit helbred forværres af at du møder.

Kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen
Hvis du modtager kontanthjælp, integrationsydelse, eller uddannelseshjælp kan du være berørt af kontanthjælpsloftet eller 225-timers reglen. Du kan læse mere her om de nye regler omkring kontanthjælpsloft og 225-timersreglen.

Ferie på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse har ikke ret til ferie med ydelse. Hvis man vil rejse væk i nogle dage, skal man meddele jobcentret det, og ydelserne for de dage vil så blive fratrukket. Hvis man rejser uden at have meddelt det, risikerer man at miste en hel måneds ydelse. Vælger man at holde ferie for egen regning vil ens ydelse blive stoppet og man vil igen skulle søge om ydelse på ny efter ens ferie. Hvis ens ydelse bliver stoppet kan det have konsekvenser for ens opholdstilladelse, hvis man for eksempel ikke kan betale husleje og skylder penge til det offentlige.

Danskbonus

Du kan få en danskbonus oven i din selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i op til seks måneder, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du ikke modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp kan du få danskbonus som en engangsudbetaling, hvis du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende og højere prøve i dansk. Denne bonus udbetales efter integrationsloven, og du skal være omfattet af denne lov for at have ret til denne danskbonus.

Du kan også have ret til danskbonus, hvis du er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og som følge af funktionsnedsættelsen ikke er i stand til eller har rimelig udsigt til at kunne bestå en prøve i dansk. Vi vil bede dig om at dokumentere dette, hvis det bliver relevant i din sag.

Du skal selv søge kommunen om danskbonus på samme måde, som du søger om kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Du kan ansøge om danskbonus ved at udfylde skemaet til højre og aflevere det i jobcenteret. Husk at vedlægge dokumentation for bestået danskuddannelse.

Integrationsgrunduddannelse

Hvis du flygtning eller familiesammenført til en flygtning og er mellem 18 og 40 år kan en integrationsgrunduddannelse (IGU) være et springbræt til et ordinært job eller uddannelse. Det er et toårigt forløb, der omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ansættelsen er midlertidig og giver dig mulighed for at få arbejdserfaring og opkvalificering til at blive en del af det danske arbejdsmarked. I de perioder af IGU-forløbet, hvor du deltager i den aftalte skoleundervisning, kan du modtage uddannelsesgodtgørelse. Du skal indgive en ansøgning for hver måned, du har modtaget skoleundervisning. Du har mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse. Angiv i din ansøgning om uddannelsesgodtgørelse, om du også søger om befordringsgodtgørelse.

Du kan ansøge om godtgørelse for skoleundervisning og transport i forbindelse med IGU-forløb ved at udfylde skemaet til højre og aflevere det i jobcenteret.

IGU er en forsøgsordning, der varer frem til 30. juni 2020. Du kan læse mere om integrationsgrunduddannelsen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.