Her kan du læse om byggesagsgebyrer for byggetilladelser m.m. fra 2020.

Når vi har behandlet din byggeansøgning, og din byggetilladelse er meddelt, modtager du en faktura fra kommunen. Byggesagsgebyrer opkræves hos ejeren af ejendommen.

Gebyrregler for 2020

Den 1. januar 2020 trådte nye gebyrregler i kraft.

Byrådet har fastlagt regler for gebyropkrævning af byggesagsgebyrer for 2020.

Der opkræves gebyr efter medgået tid i forbindelse med sagsbehandling efter byggeloven, hvor gebyrsatsen er 706 kr./time.

Der opkræves gebyr i alle bygningskategorier og i den forbindelse ved:

 • Oprettelse af byggesag
 • Formøder med ansøger
 • Besvarelse af telefoniske henvendelser
 • Screening af ansøgning inkl. brev til ansøger med angivelse af mangler
 • Screening af revideret materiale
 • Byggesagsbehandling, dvs. byggetilladelser/tilladelser samt korrespondance med ansøger
 • Partshøring af naboer
 • Tilsyn på byggepladsen
 • Afslutning af byggesag, dvs. kontrol af indsendt materiale og evt. ibrugtagningstilladelse
 • Behandling af indsigelser eller klager indtil sagen er indsendt til klageinstansen
 • Ansøgninger som bliver trukket tilbage inden der er givet tilladelse
 • Afslag på ansøgninger

Der opkræves ikke gebyr ved:

 • Forespørgsler
 • Behandling af klagesager der er indsendt til klageinstansen
 • Dispensationer efter planlov
 • Landzonebehandling efter planlov
 • Afslutning af byggesager hvis tidsforbruget er under en time

Gebyrerne beregnes efter de bestemmelser, der er gældende på ansøgningstidspunktet.

Gebyrerne forfalder til betaling, når byggetilladelser, erklæringer mv. meddeles eller udstedes.

Byggesagsgebyrer 2020

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer 2020