Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald for virksomheder

Her kan du læse om dine pligter som virksomhed, hvis der opstår affald, når du skal renovere, nedrive, ombygge, udføre lednings- og anlægsarbejder eller opføre en ny bygning.

Hvis du håndterer bygge- og anlægsaffaldet forkert, kan du risikere at sprede miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Derfor skal du anmelde affald fra nedrivning og renovering til Greve Kommune, senest 2 uger inden byggearbejdet begynder, hvis et af følgende krav er opfyldt:

  • Affaldet indeholder asbest
  • Affaldet indeholder PCB
  • Affaldet er forurenet eller farligt
  • Arbejdet giver mere end 1 ton affald
  • Arbejdet omfatter mere end 10 m² i grundareal

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald på Byg- og Miljøportalen via http://www.virk.dk/ eller http://www.bygogmiljoe.dk/.

Du må først køre dit forurenede og farlige affald væk, når du har modtaget en anvisning fra Greve Kommune. Når dit affald er blevet afleveret, skal du sende en kopi af vejesedlen til os. Det er bygherres ansvar at byggeaffaldet anmeldes og håndteres korrekt.

Yderligere oplysninger kan findes her eller ved at kontakte kommunens miljøafdeling på tlf. 4397 9448.