Offentliggørelse og information om regler ved byggeri i landzone

I landzone kan du uden landzonetilladelse opføre byggeri, som er nødvendigt for ejendommens drift som landbrugs-, skovbrugs- eller fiskeriejendom. Desuden kan du udvide en lovligt eksisterende helårsbolig op til et samlet etageareal på 250 m2. Der skal dog søges byggetilladelse som normalt, jf. Byggeloven.

Hvis du på en ejendom i landzone vil opføre nybyggeri til andet formål end nævnt ovenfor eller ændre anvendelsen af bestående bygninger eller arealer, skal du overholde landzonebestemmelserne i Planlovens kapitel 7.

I Planlovens landzonebestemmelser skelnes mellem egentlige landzonetilladelser (§§ 35-36) og anmeldelsessager (§§ 37-38).

Før du går i gang med det påtænkte byggeri eller den ændrede anvendelse af et eksisterende byggeri, skal du enten anmelde det eller søge en egentlig landzonetilladelse. Der henvises til bestemmelserne i Planlovens §§ 35-38.

Når en landzonetilladelse er givet, skal kommunen offentliggøre den. Derefter er der en klagefrist på fire uger. Inden for klagefristen må tilladelsen ikke udnyttes, og kommunen må ikke udstede byggetilladelse. Hvis sagen påklages til Naturklagenævnet, har klagen opsættende virkning.

Her kan du se offentliggørelse af landzonetilladelser.