Her kan du læse om regler vedrørende opsætning af mobilmaster og antenner.

Opsætning af en mobilmast er omfattet af Bygningsreglement 2015, kap. 1.3.4 og kræver som udgangspunkt en byggetilladelse. Typisk byggesagsbehandles opstillingen af mobilmasten samt mulige fremtidige mobilantenner samlet.

I forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse til opstilling af en mobilmast, vil der oftest skulle foretages en partshøring af de berørte ejendomme i henhold tl forvaltningslovens bestemmelser.

Ønsker du at opsætte en mobilantenne i en eksisterende mast, hvor antennen ikke fremgik af den oprindelige byggeansøgning, vil byggearbejdet ligeledes kræve en byggetilladelse.

Opstilling af mobilantenner i landzone kræver desuden landzonetilladelse. 

Du kan i kommuneplanen læse mere om kommunens retningslinjer for hvad angår opstilling mobilmaster og antenner.