Landzonetilladelse til udstykning af ejendommen matr. nr. 2a, Tune By, Tune, til regnvandsbassin

Greve Kommune har den 28. august 2017 givet landzonetilladelse til udstykning af ejendommen 2a, Tune By, Tune, til regnvandsbassin.

Det areal, der ønskes udstykket til regnvandsbassin, fremgår af kortet til højre på siden.

Greve Spildevand A/S har ansøgt om landzonetilladelse til udstykning og etablering af et tørt regnvandsbassin. Et tørt regnvandsbassin har ikke et permanent vandspejl, da der normalt kun er vand i bassinet i 2-3 dage efter et kraftigt regnvejr.

Regnvandsbassinet bliver grønt med bugtende sider, som vil indpasses i det omgivende areal. Bassinet vil antage en organisk facon og indeholde egnet beplantning. Ind- og udløbsbygværker vil blive udført i beton, som indpasses bedst muligt i terrænet.

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagen. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Tilladelsen er offentliggjort fredag den 1. september 2017.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af en klage.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet 

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve.dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.