Landzonetilladelse til udstykning af Hedestien 19, matr. nr. 14e Tune By, Tune

Greve Kommune har den 27. juni 2018 givet landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Hedestien 19, matr.nr. 14e, Tune By, Tune. Afgørelsen offentliggøres i Sydkysten fredag den 6. juli 2018.

Der er ansøgt om landzonetilladelse til udstykning af et areal på 7,5 x 7,5 m, som vist på bilaget.

Udstykningen sker i forbindelse med sammenlægningen af Greve Landsby Vandværk og Tune Vandværk til et samlet vandværk, hvor de to vandværkers ledningsnet skal sammenkobles. Dette sker ved at samle de to vandværkers ledningsnet ved krydset Tune Landevej og Grevevej. Der opføres et teknikhus på arealet, som ikke kræver landzonetilladelse.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet. Klageberettiget er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, klage, jf. planlovens § 59.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune i Klageportalen.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Greve Kommune.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år.

Læse mere om Planklagenævnet

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet.

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Greve Kommune via e-mail byg@greve.dk. Greve Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.