Beboerklagenævnet behandler sager om lejemål i almene boliger.

Lejeforholdet mellem lejer og udlejer reguleres af almenlejeloven.

Beboerklagenævnet afgør sager om:

 • Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
 • Boligens stand
 • Lovligheden af de beslutninger, der er truffet af de beboerdemokratiske organer
 • Husordensovertrædelser
 • Forbrugsregnskaber (vand og varme)

Hvordan klager jeg til beboerklagenævnet?

Du kan sende en klage med digital post ved at klikke på linket til højre. Du skal huske at sende relevant dokumentation med din klage. Det koster 144 kr. i gebyr, som du kan indbetale på Reg.nr.: 4316 Kontonummer: 3191110226.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis jeg ønsker at klage til beboerklagenævnet?

Hvis du som lejer har brug for hjælp i forbindelse med din klage til beboerklagenævnet, kan du kontakte din lejerforening, der kan være behjælpelig med at svare på eventuelle spørgsmål.

Beboerklagenævnet kan ikke rådgive parterne i sager, da nævnet er et uafhængigt klagenævn nedsat ved lov.

Sagsbehandling ved Beboerklagenævnet 

Klagevejledning

Når nævnet har truffet en afgørelse, kan hver af parterne indbringe sagen for boligretten i Roskilde. Afgørelsen skal ankes inden fire uger efter modtagelsen. Når du modtager en afgørelse fra huslejenævnet, står det sidst i afgørelsen, hvordan du gør, hvis du vil klage.

Gebyr

Gebyret for at indbringe en sag for beboerklagenævnet er 144 kr. pr. sag fra 1. januar 2018. Gebyret reguleres én gang årligt. Gebyr indbetales til følgende konto: Reg.nr.: 4316 Kontonummer: 3191110226

Hvilke oplysninger indsamler og behandler nævnene?

Oplysningerne anvendes i forbindelse med vores behandling af sagen. Vi kan behandle følgende typer af oplysninger: navn, adresse, e-mail adresse, CPR-nummer, BBR-oplysninger og en række andre oplysninger om ejendommen og lejligheden.

Vi indhenter også ejendoms- og personoplysninger fra offentlige registre, herunder oplysninger fra det Centrale Personregister (CPR) til brug for opdatering af vores adresseoplysninger.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingen tager typisk mellem fem-otte måneder, men det er dog ikke usædvanligt, at en sag kan tage både kortere eller længere tid. Sagsbehandlingen er skriftlig.

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens karakter sammenholdt med antallet af sager i nævnene generelt. Som udgangspunkt prioriteres sagerne i tidsmæssig, kronologisk rækkefølge, således at de ældste sager behandles først. Det sker dog nogle gange, at der er sager af hastende karakter, som derfor må prioriteres først.

Når nævnet har truffet en afgørelse på mødet, vil parterne kunne forvente at modtage en afgørelse ca. 14 dage efter mødet. Dette skyldes, at afgørelsen først skal skrives efter mødet. Hvis nævnet på sit møde beslutter at udsætte sagen på grund af manglende dokumentation i sagen, vil parterne få besked om det.

Mødekalender

I 2018 holder Beboerklagenævnet møder på følgende dage:

 • Torsdag den 11. januar
 • Torsdag den 15. februar
 • Torsdag den 15. marts
 • Torsdag den 12. april
 • Torsdag den 24. maj
 • Torsdag den 28. juni
 • Onsdag den 29. august
 • Torsdag den 27. september
 • Torsdag den 11. oktober
 • Torsdag den 29. november
 • Onsdag den 12. december

Besigtigelse

Hvis det er nødvendigt, besigtiger nævnet lejemålet eller ejendommen.

Ved besigtigelser indkaldes parterne med mindst en uges varsel. I indkaldelsen oplyses det, hvad tid nævnet vil ankomme. Besigtigelser tager typisk mellem fem og ti minutter. Ved besigtigelserne skal parterne ikke komme med indlæg, medmindre nævnet har spørgsmål. Besigtigelsens formål er, at nævnet kan danne sig et indtryk af faciliteterne til brug for afgørelsen. Ved besigtigelsen deltager nævnets medlemmer, sagsbehandleren, samt en eller flere repræsentanter for lejer eller udlejer.

Parterne har ret til at deltage i besigtigelsen, men der er ikke pligt til at deltage – medmindre man er den part, der skal give adgang til lejemålet. Der skal særlige omstændigheder til for at få ændret besigtigelsestidspunktet.

Om nævnene

Hvert nævn består af en formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. I sociale sager (alle husordensager) består nævnet også af et socialsagkyndigt medlem. Nævnet har en sagsbehandler, der forbereder sagerne til nævnets møder, der afholdes én gang om måneden.

Nævnets medlemmer

 • Jakob Næsager, formand for Beboerklagenævnet
 • Jens Juul, lejerrepræsentant (Beboerklagenævn)
 • Uffe Petersen, udlejerrepræsentant (Beboerklagenævn)

Lovgivning

Sagsbehandlingen er underlagt reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven, samt de specifikke regler i lejeloven, boligreguleringsloven og almenlejeloven.

Sagsbehandlingsfrister

I forbindelse med høring af parterne giver nævnet en svarfrist på 2 uger. Hvis en part ikke svarer på henvendelsen, kan nævnet vælge at afgøre sagen på grundlag af den anden parts oplysninger.

Fristen er ikke ensbetydende med, at sagen herefter vil kunne afgøres. Det er ofte nødvendigt at indhente yderligere oplysninger fra parterne. Som udgangspunkt bliver sagerne fortsat behandlet i den rækkefølge, de er indbragt, jf. afsnittet om sagsbehandlingstid.