Landzonetilladelse til midlertidig bolig i en skurvogn på Krigsholmsvej 10

Greve Kommune har den 4. juni 2015 givet landzonetilladelse til midlertidig bolig i en skurvogn på ca. 50 m² på Krigsholmvej 10 matr. nr. 8b Kildebrønde By, Kildebrønde.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, som har en retlig interesse i sagen. Klagen skal sendes til Greve Kommune, Teknik og Miljø, og skal være kommunen i hænde inden den 10. juli 2015.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet sender dig en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.