Information om sagsbehandling af landzonetilladelser.

I landzone kræver det som udgangspunkt en landzonetilladelse at opføre nyt byggeri, foretage udstykning eller ændring i anvendelsen af eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer. Dog indeholder Planlovens § 36 og 37 en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse.

Kræver byggearbejdet en landzonetilladelse, skal kommunen sende ansøgningen til ejendommens naboer med en svarfrist på 14 dage til orientering.

Dernæst skal ansøgningen behandles politisk i Teknik- og Miljøudvalget, som beslutter, om der kan gives landzonetilladelse.

Hvis der bliver meddelt landzonetilladelse, skal kommunen offentliggøre den, hvorefter der er en klagefrist på fire uger. Inden for klagefristen må tilladelsen ikke udnyttes, og kommunen må ikke udstede en endelig byggetilladelse. Hvis sagen påklages til Naturklagenævnet, har klagen opsættende virkning.

Her kan du se hvor der er givet landzonetilladelser:

Landzonetilladelse til et shelter samt en carport med udhus på Kildebakkevej 8

Landzonetilladelse til sti mellem lokalplanområdet Lokalplan 14.53 og den nye Ringsted-København jernbane

Landzonetilladelse til ophævelse af samnoteringen af matr. nr. 8h og 8yi Greve By, Greve på Greve Strandvej 94

Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin og tre regnvandspumpestationer på Kildebrøndevej 42-46

Landzonetilladelse til en ridebane med lys på Grevevej 83

Landzonetilladelse til et nyt enfamiliehus og garage på Strøhusvej 20

Landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Hundige Strandvej 35-37

Landzonetilladelse til udstykning af ejendommen matr. nr. 2a Tune By, Tune

Landzonetilladelse til udstykning af Hedestien 19