I henhold til vejloven og privatvejsloven må der hverken etableres gående eller kørende adgang  til en vej (offentlig vej eller privat fællesvej) eller foretages ændringer af adgange uden vejmyndighedens tilladelse. Anvendelse af en ikke godkendt adgang eller overkørsel er ikke tilladt.

En overkørsel er arealet fra kørebane til privat grundskel beliggende på det offentlige vejareal eller på en privat fællesvej f.eks. fortov (og evt. cykelsti). Overkørsler kendes også som adgange eller adgangsveje og kaldes ofte indkørsel eller udkørsel.

Ansøgning om overkørsler eller adgange for gående skal sendes til Vej og Landskabsteamet, og den skal indeholde en beskrivelse af det påtænkte arbejde samt en skitsetegning med mål. Af skitsetegningen skal det tydeligt fremgå, hvor overkørslen/adgangen ønskes placeret med mål f.eks. i forhold til skel mod nabogrund eller anden fast genstand.

Du kan med fordel benytte Greve Kommunes kortfunktion her.

Der foretages en konkret vurdering for hver ansøgning, og ansøgningen behandles under hensyntagen til trafiksikkerhed, oversigtsforhold samt de trafikale forhold i området. Det tilstræbes at holde antallet af overkørsler/vejadgange på et minimum grundet trafiksikkerhedsmæssige forhold.

Du kan med fordel undersøge, om der er tinglyste servitutter eller specielle krav til adgangsforholdene i den gældende lokalplan for din ejendom.

Gældende lokalplaner kan findes her.

Tinglyste servitutter kan findes her.

Vej og Landskabsteamet kan kontaktes via sikker post i boksen til højre.

Hvis der er en eksisterende overkørsel/vejadgang, som skal nedlægges, meddeles dette sammen med ansøgningen. Såfremt det ikke er grundejer, der ansøger, men anden part på vegne af grundejeren, skal der med ansøgningen fremsendes en fuldmagt fra ejeren.

Vej og Landskabsteamet kan kontaktes vis sikker post i boksen til højre.

For etablering/ændring/nedlæggelse af overkørsel og adgangsvej gælder som udgangspunkt, at arbejdet udføres af grundejeren på både privat grund og på vejarealet. Omkostninger i forbindelse med arbejdets udførelse afholdes af grundejeren.

Havelåger, porte, garagedøre m.m. skal åbne ind mod grundejerens egen matrikel. Det er ikke uden særlig tilladelse tilladt at åbne ud over vejareal.

En tilladelse til en overkørsel giver ikke automatisk tilladelse til opførelse af carport, garage m.v. Dette gælder også i den omvendte situation. Forespørgsler vedr. carport, garage mv. skal rettes til Greve Kommunes byggesagsteam.

Læs mere her om etablering af carport, garage mv.  

Såfremt der er særlige forhold, skal disse oplyses, f.eks. rendestensbrønd, dæksel m.v. Hvis der f.eks. er el-skabe, belysningsmaster, brønddæksler, brandhane m.m. som kræver flytning, skal grundejeren selv tage kontakt til ledningsejeren for nærmere aftale. Udgifter til flytning skal afholdes af grundejeren.

Særligt for overkørsler/adgange for gående fra private fællesveje til privat grund gælder, at tilladelsen alene er udtryk for, at Greve Kommune som vejmyndighed accepterer placering af overkørslen/adgangen det pågældende sted og hvilke udførelsesmetoder, der skal anvendes.

Ved godkendelse af en overkørsel/adgang på private fællesveje overtager grundejeren/grundejerforeningen selv vedligeholdelse af overkørslen/vejadgangen.

Vær opmærksom på, at det også er en forudsætning for etableringen af overkørslen/adgangsvejen på en privat fællesvej, at der eksisterer en ret til at etablere overkørslen/vejadgangen f.eks. i form af en aftale med vejejeren/-ne.

Er du i tvivl, om du bor på en privat fællesvej? Klik her.

Hvis man ved ændring af overkørsler har ønske om at ændre adresse, skal sådan ansøgning sendes til bbrteam@greve.dk. Kommunen tager herefter stilling til, om der kan gives tilladelse til adresseændring.