I henhold til vejloven og privatvejsloven må der ikke etableres hverken gående eller kørende adgangsvej til en vej eller foretages ændringer uden vejmyndighedens tilladelse. Anvendelse af en ikke godkendt adgangsvej eller overkørsel er ikke tilladt. En overkørsel er arealet fra kørebane til privat grundskel, beliggende på det offentlige vejareal f.eks. fortov (og evt. cykelsti).

Ansøgning

Ansøgning om overkørsler eller adgangsveje for gående skal indeholde en beskrivelse af det påtænkte arbejde samt en skitsetegning med mål. Af skitsetegningen skal det tydeligt fremgå, hvor overkørslen/adgangsvejen ønskes placeret, med mål f.eks. i forhold til skel mod nabogrund eller anden fast genstand.

Der gives kun tilladelse til én overkørsel til én-familie-ejendomme. Hvis der er en eksisterende overkørsel/vejadgang, som skal nedlægges, meddeles dette sammen med ansøgningen. Såfremt det ikke er grundejer der ansøger, men anden part på vegne af grundejeren, skal der med ansøgningen fremsendes en fuldmagt fra ejeren.

Ansøgning sendes til vlm@greve.dk.

 

Krav til udførelse

En korrekt udført overkørsel er en forudsætning for en langvarig sikring af fodgængeres færdselssikkerhed på fortovsarealet. For etablering/ændring af overkørsel og adgangsvej gælder, at arbejdet udføres af grundejeren på både privat grund og offentligt areal. Omkostninger i forbindelse med arbejdets udførelse afholdes af grundejeren. Anlæg af overkørsel skal godkendes, og der skal indhentes tilladelse inden påbegyndelse af arbejdet. Derfor skal arbejdet udføres af en professionel, fx faglært brolægger.

Havelåger, porte m.m.

Havelåger, porte, garagedøre m.m. skal åbne ind mod grundejerens egen matrikel. Det er ikke tilladt at åbne ud over vejareal.

Carport, garage m.v.

Tilladelse til overkørsel giver ikke automatisk tilladelse til opførelse af carport, garage m.v. Dette gælder også i den omvendte situation. Tilladelse til disse skal søges særskilt hos Greve Kommunes byggesagsteam på byg@greve.dk. Det er grundejers ansvar at undersøge hvorvidt der er tinglyste servitutter, gældende vejbyggelinjer eller krav i lokalplan i tilknytning til ejendommen. Andre love og bekendtgørelser kan have betydning, fx krav i lokalplanen vedrørende befæstelse på den private grund.

Særlige forhold

Såfremt der er særlige forhold, skal disse bemærkes, f.eks. rendestensbrønd, dæksel m.v. Hvis der f.eks. er el-skabe, belysningsmaster, brønddæksler, brandhane m.m. som kræver flytning, skal grundejeren selv tage kontakt til ledningsejeren, for nærmere aftale. Udgifter til flytning skal afholdes af grundejeren.

Privat fællesvej

For overkørsler/adgange for gående på private fællesveje til privat grund, er tilladelsen et udtryk for, at Greve Kommune som vejmyndighed accepterer placering af overkørslen/adgangen det pågældende sted og hvilke udførelsesmetoder, der skal anvendes. For at overkørslen/vejadgangen kan etableres, skal der sammen med ansøgningen foreligge accept fra de øvrige vejberettigede på vejen om, at de giver samtykke til overkørslen/vejadgangen. Ved godkendelse af en overkørsel/adgang på private fællesveje overtager grundejeren/ grundejerforeningen selv vedligeholdelse af overkørslen/vejadgangen.

Nedlæggelse af overkørsel eller adgangsvej

Udgifter i forbindelse med reetablering ved nedlæggelse af overkørsel eller vejadgang afholdes af grundejer.

Ændring af adresse

Hvis man ved ændring af overkørsler har ønske om at ændre adresse, skal sådan ansøgning sendes til bbrteam@greve.dk. Kommunen tager herefter stilling til, om der kan gives tilladelse til adresseændring.

På private fællesveje skal der yderligere ved ansøgningen til adresseændring foreligge en accept fra de øvrige vejberettigede på vejen om, at de giver samtykke til adresseændringen.