980x420_nabohjaelp-skilt05.jpg

Kontakt

Vej og Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 00
Send digital post

På mindre boligveje kan beboerne få lov til at sætte nabo-hjælp skilte op, hvis alle beboerne er enige om at deltage i nabo-hjælp ordningen.

Materiale og gode råd kan ses på Det Kriminalpræventive Råd

Nabo-hjælp skilt på privat areal

Hvis skiltene sættes op på grundejerforeningens fællesarealer eller private arealer, skal placeringen godkendes i henhold til Byggeloven §6D stk. 2.

Ansøgning sendes til byg@greve.dk Du skal oplyse, hvor du ønsker skiltet placeret – gerne vedlagt et kort/foto.

Du kan selv sætte skiltene op, når godkendelsen er modtaget.

Nabo-hjælp skilt på vejareal

Vejareal er bl.a. cykelsti, fortov, rabat og vej.

Hvis du ønsker skiltene sat op på vejarealet, skal Greve Kommune godkende placering og indhenter evt. politiets samtykke.

Det gælder både for veje og stier, som er offentlige og private fællesveje og fællesstier. Dette er reguleret i Lov om offentlige veje, § 80 og Lov om private fællesveje, § 57 stk. 1.

Nabo-hjælp skiltet skal sættes op på en særskilt stander.

Nabo-hjælp skilte er ikke færdselsafmærkning.

Ifølge Færdselsloven må nabo-hjælp skilte ikke placeres på eller i forbindelse med færdselstavler, afmærkning på kørebanen, signalanlæg eller anden afmærkning.

Udførelse

Du må ikke selv sætte nabo-hjælp skiltene op på vejarealet.

For at undgå, at der sker skade på nogle af alle de forsyningsledninger, som er gravet ned langs vejene, vil Greve Kommune stille krav om at arbejdet udføres af faglært personale, dette vil fremgå af tilladelsen.

Ligeledes skal opsætning af nabo-hjælp skilte på lygtepæle monteres med en gummimanchet, så galvaniseringen på masten ikke tager skade. Evt. skader, som kan henføres til privat opsætning af skilte, vil kunne medføre et erstatningskrav.

Der er minimumskrav til sikkerhedsafstand både i højden og i forhold til kørebane og cykelsti/fortov – disse krav skal overholdes, når nabo-hjælp skiltene skal sættes op på vejarealet.

Generelt om tilladelsen

Ansøger påtager sig det fulde ansvar for Nabo-hjælp skiltene.

Da et nabo-hjælp skilt ikke er et færdselsskilt, har Greve Kommune ingen forpligtigelse til at sætte disse skilte op på vejarealet.

Ansøger skal derfor afholde alle udgifterne, til indkøb samt opsætning af skiltet.

Såfremt der efterfølgende sker skade på skiltene med nabo-hjælp, er udgiften til reparation udskiftning m.v. Greve Kommune uvedkommende.