Ud over en digital ansøgning der sendes via virk.dk er der følgende retningslinjer for ophængning af plakater på vejareal. Der kan søges her

Generelle bestemmelser

Ophængning af plakater kræver forudgående tilladelse ved den respektive vejbestyrelse.

Ophængning af plakater må kun finde sted, hvis ejerens skriftlige tilladelse foreligger.

Ansøger er ansvarlig for plakaternes ophængning, tilstedeværelse og nedtagning.

Vejbestyrelsens tilladelse eller kopi heraf skal medbringes ved ophængning af plakaterne.

 

Perioder for ophængning og nedtagning af plakater

Plakater må tidligst ophænges 1 uge før arrangement.

Plakater skal være fjernet senest 3 dage efter arrangementets afslutning.

Ophængning og nedtagning af plakater må kun finde sted mellem kl. 6 og kl. 22.

 

Geografi – Hvor må plakaterne hænge

Plakater må kun ophænges indenfor tættere bebygget område afmærket med byzonetavle E55.

Plakaterne skal anbringes mindst 0,5 meter fra kørebanekant og mindst 0,3 meter fra cykelstikant.

Plakater må almindeligvis ikke anbringes højere end 1,5 m under laveste el-førende ledning. Tilladelsen, jf. pkt. 3, kan fastsætte yderligere krav herom.

Plakaterne skal være placeret i en højde af mindst 2,3 meter over fortov/cykelsti målt til underkant af plakat.

Plakater må kun ophænges på eksisterende konstruktioner, stativer m.v. Der må ikke etableres særlige konstruktioner og stativer m.v. alene til brug for ophængning af plakater.

Plakater må ikke ophænges på transformerstationer, kabelskabe, buslæskure og lignende.

Plakater må ikke ophænges på broer, bygværker og portaler.

Plakater må ikke ophænges i midterrabat.

Plakater må almindeligvis ikke ophænges på højspændingsmaster. Jf. pkt. 3.

Plakater må ikke ophænges på motorveje og motortrafikveje inklusiv ramper og rastepladser m.v.

Plakater må ikke ophænges tættere på end 50 m fra rundkørsler, lysreguleringer eller anden signalregulering, og ikke tættere på end 25 m fra mindre kryds.

Plakater må ikke ophænges på eller dække for udsynet til den officielle afmærkning,

dvs. færdselstavler, standere, vejvisningstavler, signalregulering samt andet vejudstyr.

Plakater og bannere må ikke ophænges eller udspændes over kørebaneareal.

Teknisk – Hvordan må plakaterne ophænges og hvilken størrelse må plakaterne have

Plakater skal være sikret mod at vælte og skal være forsvarligt fastgjort.

Plakaterne må højst have en størrelse på 0,8 kvm.

Plakaterne må ikke påklæbes direkte, men skal være opklæbet på plade, fx masonit, finer eller lign.

Plakaterne bør fastgøres med ikke-metallisk binding.

Materialer til brug for ophængning af plakater skal fjernes ved nedtagning.

Konsekvenser – Fjernelse af plakater

Vejbestyrelsen forbeholder sig ret til, jf. vejlovens § 81 stk. 3, uden forudgående varsel, at fjerne plakater på ejers regning, hvis de er til ulempe for færdslen.

Fjernede plakater kan afhentes ved vejbestyrelsen i op til 5 dage efter nedtagningen.

Plakater der ikke er til ulempe for færdslen, men er opsat i strid med de gældende retningslinjer, kan forlanges fjernet med skriftligt påbud på minimum 3 dage.

 

Erstatning ved skader på vejens udstyr

Skader som følge af ophængningen skal straks anmeldes til vejbestyrelsen, der vil lade skaden udbedre for ejers regning.