Greve Landsby vinterbillede 451x220

Kontakt

Vej og Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 00
Send digital post

I perioden 1. november - 31. marts har du som grundejer pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe ud for din ejendom.

Kommunen sørger for snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og parkeringspladser i henhold til det af Greve Kommune fastsatte serviceniveau og Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

Herunder kan du læse mere om regler og ansvar for de forskellige typer af veje og stier:

På private veje og stier er det grundejerne, som skal sørge for snerydning og glatførebekæmpelse.

Af hensyn til postbud og renovatør bør du også rydde adgangsvejen, gangstierne og omkring affaldsstativet inde på din egen grund.

Omfanget af forpligtigelserne til snerydning og glatførebekæmpelse afhænger af vejens ejerforhold, jf. nedenfor.

Hvis du bor ud til en offentlig vej i by eller bymæssig bebyggelse, skal du ud for din ejendom rydde fortovet for sne og sørge for, at der ikke er glat - også selvom vejen eller stien er offentlig, og uanset om der er adgang til vejen eller ej.

Snerydning skal ske i det omfang, det er påkrævet af hensyn til sikker færdsel, og glatførebekæmpelse skal ske ved at strø grus, sand eller lignende. Af hensyn til miljøet bør man ikke anvende salt og kemikalier til glatførebekæmpelse.

Du kan læse mere om grundejeres forpligtigelser langs offentlige veje i vinterregulativet afsnit 3.1 + 4.

Hvis du bor ud til en privat fællesvej eller sti i såvel by og bymæssig bebyggelse som på landet, skal du hurtigst muligt efter snefald rydde sne og sørge for, at der ikke er glat. Her gælder det både kørebane, fortov og sti - uanset, om der er adgang til vejen eller ej.

Snerydning skal ske i det omfang, det er påkrævet af hensyn til sikker færdsel, og glatførebekæmpelse skal ske ved at strø grus, sand eller lignende. Af hensyn til miljøet bør man ikke anvende salt og kemikalier til glatførebekæmpelse.

Du kan læse mere om grundejeres forpligtigelser langs private fællesveje i vinterregulativet afsnit 3.2 + 4.

Hvis kommunen skønner, at snerydning og glatførebekæmpelsen er mangelfuld, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

Du kan få flere oplysninger i "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser". Her kan du også læse om Greve Kommunes serviceniveau for vintervedligeholdelsen.

Se også sneprioriteringskortet, som giver overblik over, hvilke veje og stier Greve Kommune vintervedligeholder, og efter hvilke prioriteter det sker.

Opstår der et akut behov for vintervedligeholdelse UDEN FOR Rådhusets åbningstid kan følgende vagtnummer benyttes:

  • PV Greve står for vintervedligeholdelse på kommunens veje og stier, vintervedligeholdelse på kommunens ejendomme, herunder plejecentre, skoler, institutioner og idrætsanlæg og kan kontaktes på tlf. 30 42 90 64.