Greve Kommune arbejder effektivt mod en sikrere hverdag for trafikanterne i kommunen. Dette gøres ved en målrettet indsat med 3 fokuspunkter. 

I forhold til de uheldsbelastede lokaliteter vil vi

  • Ombygge uheldsbelastede lokaliteter (med fokus på signalanlæg)
  • Afholde nationale kampagner med fokus på høj hastighed og skolestart
  • Udarbejde en langsigtet strategi for signalanlæggene i kommunen med fokus på vedligeholdelse og trafiksikkerhed

For at sikre at hastighedsgrænsen i kommunen overholdes vil vi

  • Løbende vurderer og justere hastighedsgrænserne på udvalgte steder så de passer til vejens udformning
  • I samarbejde med politiet udfører hastighedskontrol på udvalgte strækninger.
  • Samt udføre hastighedsdæmpende tiltag på vejene 

For at sikre at skolevejene i Greve Kommune fortsat er sikre at benytte vil vi

  • Afholde adfærdskampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, skolerne og politiet.
  • Indføre trafikpolitikker på skolerne
  • På sigt udarbejde en cykelplan for kommunen

Trafiksikkerhedsrådets formål er at fremme trafiksikkerheden i Greve Kommune og minimere antallet af uheld.

Læs mere om Trafiksikkerhedsrådet og hvordan du kan indsende et forslag her.

Det du ser i et trafikspejl giver ikke et korrekt billede af vejen og de kørende – hverken med hensyn til hastighed, afstand eller position. Der er derfor tale om en trafikforanstaltning som giver en såkaldt falsk tryghed. Tiltag, der giver, falsk tryghed er noget Greve Kommune meget sjældent giver tilladelse til.

Falsk tryghed kan medfører øget chancebetonet færden i trafikken, hvilket kan føre til alvorlige ulykker.

Det kan være svært at få tilstrækkelig udsyn, når man skal kører ud fra en ejendom eller en mindre sidevej. Hvis der er mulighed for at skabe bedre udsyn ved beskæring, flytning af stakit m.v. skal du gøre dette for at sikre at oversigten fra udkørslen er tilvejebragt.

Hvis du søger om opsætning af trafikspejl, ser Greve Kommune på forholdene det konkrete sted i henhold til Cirkulære om vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Læs cirkulæret her.

Du skal redegøre for hvilke tiltag, der er foretaget for at forbedre oversigten på det pågældende sted.

Hvis Greve Kommune og politiet imødekommer din ansøgning, er det dig selv som ansøger der har udgifterne til opsætning af disse. Ansøgning til opsætning af trafikspejle skal indsendes via virk.dk. Dette kan gøres her

Greve Kommune udfører hvert år en række trafiktællinger for at kunne vurdere trafikmængder, hastigheder og trafikkens sammensætning på kommunens veje

Tællingerne bruges bl.a. til at vurder om der er behov for at hastighedsdæmpe eller øvrige ændringer på vejnettet for at forberede trafiksikkerheden. Dette ved at sænke hastigheden og antallet af køretøjer.

Greve Kommunes trafiktællinger fra de seneste par år kan ses her.