Trafiksikkerhedsplanen består af to dele:

  • Sammenfatning
  • Baggrundsrapport

Hovedformålet med Trafiksikkerhedsplanen er at få et redskab til at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i Greve Kommune.

Skabe tryggere rammer for børn transport til og fra skoler samt at få andelen af børn der cykler i skole til at stige.

Det er derfor også et mål at forbedre krydsningspunkterne mellem transportstierne og de overordnede veje og gøre dem mere sikre.

Derudover er det et mål for planen at hastigheden for biltrafik på vejene i kommunen bliver sænket frem mod planens ophør.

Planen har været i offentlig høring i perioden 12.12.2017 til 12.01.18 og er af flere omgange behandlet i Greve Kommunes trafiksikkerhedsråd inden byrådet har godkendt planen.

Trafiksikkerhedsplanen skal danne baggrund for trafiksikkerhedsarbejdet de næste 4 år i Greve Kommune. Planen blev godkendt d. 24.04.2018.