Beskæring langs veje_NYNY_451_220

Kontakt

Vej & Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 00
vlm@greve.dk

Er du grundejer og har areal ud til veje, fortove, stier eller pladser?

Så skal du hele året holde din beplantning på din egen grund.

Husk at klippe hæk, buske og træer
Veje, fortove og cykelstier skal kunne benyttes uhindret af alle trafikanter. På fortovet har især svagtseende, brugere af kørestole og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig plads. Som grundejer har du pligt til at beskære de buske, hække og træer, der grænser op til gang- og vejarealer ud for din ejendom.

Man skal som grundejer være opmærksom på, at reglerne gælder for alle ens skelgrænser ud mod både offentlige veje, fortove, stier og pladser og ud mod private fællesveje og stier/fortove.

Hvordan bør træer, hæk og buske beskæres? (Se download)

  • Du skal beskære din beplantning tilbage til ejendommens skel
  • Du skal beskære, så der altid er en frihøjde over fortove, cykelstier og rabatter på 2,8 meter. Over kørebanen skal frihøjden være mindst 4,25 meter.
  • Vejbelysning, vejskilte, brandhaner og postkasser skal altid være synlige og tilgængelige.

Vejledning:
Skellinjen ligger typisk ved bagkant af elskabe, lysmaster, vejskilte m.v. Ved beskæring skal du være opmærksom på, at grene tynges ned, når de er våde, fyldt med sne m.v. De nævnte afstande beror altid på en konkret vurdering og derfor kan der være afvigelser fra ovennævnte ved din ejendom.

Hjørneejendomme
Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer på hjørnegrunde, skal sørge for, at al beplantning skal være klippet eller beskåret, så de trafikale forhold altid er forsvarlige, og ikke bliver højere end det der er beskrevet i de respektive deklarationer på ejendommen.

Lovgivning
Grundejere, der ikke overholder disse krav kan risikere, at kommunen udfører arbejdet for grundejerens regning.
Vejloven – Lov nr. 1520 af 27.12.2014, se § 87.
Privatvejsloven – Lov nr. 1537 af 21.12.2010, se § 61.