Information om sugning af afløbsriste

På kommunens offentlige veje og stier er der i alt 15.000 brønde.

Den enkelte brønd suges ca. hvert 3. år. Regnvandsledningerne renholdes, så der ikke opstår forstoppelser. Herved forebygges vandansamlinger på kommunens veje og parkeringspladser.

På private fællesveje er det grundejerforeningerne selv, der står for slamsugning af afløbsristene.