Greve Kommune giver tilskud til forældre, der vælger at finde en privat børnepasser i stedet for at benytte en plads i en´ af kommunens dagtilbud.

Retningslinjer for administration af tilskud til privat børnepasning jf. § 80 i Dagtilbudsloven:

 

 

 • Godkendelse:
  Forældrene skal indgå skriftlig pasningsaftale med børnepasseren.
 • Kommunen skal godkende pasningsaftalen og den person der skal passe barnet. Herunder børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer.
 • Før endelig godkendelse finder sted, indhenter kommunen børneattest på børnepasseren.
 • Kommunen skal endvidere godkende de fysiske rammer og vurdere hvorvidt forholdene i det enkelte hjem er egnede til, at der passes børn i hjemmet.
 • Kommunen kan tilbagekalde en godkendelse af en pasningsaftale, hvis retningslinjerne for pasningsordningen eller vejledning i forhold til den enkelte pasningsaftale ikke overholdes.
 • Afhængig af de fysiske rammer, godkendes børnepasseren normalt til pasning af op til 5 børn.
 • Tilsyn:
  Kommunen fører som udgangspunkt tilsyn med pasningsordningen 1 – 2 gange årligt, blandt andet ved at aflægge pasningsordningen uanmeldt besøg.
 • Ved tilsynsbesøget vil kommunen være opmærksomme på børnenes trivsel, yde råd og vejledning til børnepasseren og være opmærksomme på om forholdene har ændret sig i forhold til det, der er fastsat i pasningsaftalen.
 • Det vurderes fra sag til sag, om der er behov for yderligere tilsynsbesøg, end de fastlagte 1 – 2 gange årligt.
 • Tilskud:
  Tilskuddet kan ydes til børn i aldersgruppen 24 uger til og med 2 år.
 • Tilskuddet kan ydes fra det tidspunkt hvor barnet ville være berettiget til en plads i ét af kommunens dagtilbud.
 • Tilskuddet kan i 2018 maximalt udgøre 6.862 kr. pr. barn pr. måned,(ved pasning i 48 timer pr. uge) hvilket svarer til 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede lønudgifter til børnepasseren.
 • Tilskuddet udbetales forud til forældrene.
 • Tilskuddet er ikke skattepligtigt for forældrene, men for den der passer barnet. Kommunen orienterer SKAT om de indgåede aftaler.
 • Tilskuddet udbetales så længe barnet benytter pasningsordningen, dog højst til den måned hvor barnet fylder 3 år.
 • Hvis forældrene har mere end 1 barn i dagtilbud eller SFO ydes søskendetilskud. Tilskuddet ydes med 85 pct. af søskendetilskuddet til det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen, og udbetales sammen med tilskuddet til den private børnepasning.
 • Der gælder ikke noget loft for, hvor mange børn i en husstand der kan ydes tilskud til.
 • Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af børnene.
 • Løn og ansættelsesvilkår:
  Når familien vælger en privat børnepasser, vil der som oftest være tale om et arbejdsgiver/lønmodtager forhold, så der udover den aftalte løn kan være udgifter til f.eks. feriepenge, ATP-bidrag og arbejdsskadeforsikring. Denne udgift afholdes af forældrene, og er en del af lønningen hvortil kommunen yder tilskud.
 • Lønadministration:
  Greve Kommune varetager ikke administrationen af lønnen og de ovennævnte forhold. Hvis forældrene ikke selv ønsker at varetage lønadministrationen, henvises til Multidata A/S, telf.nr. 72 27 90 00 der kan varetage opgaven for forældrene.
 • Når pasningsordningen ophører:
  Hvis forældrene har skrevet barnet op til en garantiplads i børnehave, er barnet på lige fod med andre, garanteret en plads i den måned barnet fylder 3 år.
 • Hvis forældrene vælger kun at være skrevet op til en bestemt institution(ønskeplads), kan de på lige fod med andre, ikke være sikre på at få plads når barnet fylder 3 år. Tilskuddet til privat børnepasning ophører i den måned hvor barnet fylder 3 år, og familien må derfor selv sørge for pasning af barnet, indtil den ønskede institution er ledig.
 • Hvis forældrene vælger at stoppe tilskudsordningen inden barnet fylder 3 år, kan forældrene vælge at skrive barnet op til en garantiplads. Opskrivning til en garantiplads skal ske med en frist på 3 måneder. En garantiplads kan derfor tidligst forventes 3 måneder efter opskrivning.
 • Forældrene kan opsige tilskudsordningen med 1 måneds varsel til den 15. eller 30./31. i måneden, da forældrene er omfattet af samme bestemmelser om opsigelse fra dagtilbud, som forældre med børn i ét af kommunes dagtilbud.

Godkendt af Byrådet den 22. november 2011

Yderligere oplysning samt informationsmateriale kan fås ved henvendelse til Anette V. Pedersen, Center for Dagtilbud på mail avp@greve.dk eller telefon 43 97 95 44