Tilskud til privat pasning

Greve Kommune giver tilskud til forældre, der vælger en privat pasningsordning i stedet for at benytte plads i ét af kommunens dagtilbud.

Greve Kommune yder tilskud til børn i aldersgruppen 24 uger til og med 2 år.

Greve Kommune skal godkende aftalen om privat pasning mellem forældrene og den private pasningsordning og føre løbende tilsyn med ordningen.

Godkendelse:

 • Forældrene skal indgå skriftlig aftale med børnepasseren. Inden godkendelse af pasningsaftalen skal forældrene orienteres om forskellen mellem privat pasning og dagtilbud/dagpleje. Forskellen mellem dagtilbud og privat pasning er beskrevet nærmere i ansøgningsskemaet om tilskud til privat pasning, som både forældre og den private børnepasser underskriver.
 • Kommunen skal godkende pasningsaftalen, og den person der skal passe barnet, herunder børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer.
 • Kommunen skal endvidere godkende de fysiske rammer og vurdere, hvorvidt forholdene i det enkelte hjem er egnet til, at der passes børn i hjemmet.
 • Hovedsproget i pasningsordningen skal være dansk (i helt særlig tilfælde kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra, såfremt det vurderes ikke at have integrationsmæssige konsekvenser).
 • Som led i godkendelsen skal det dokumenteres, at den private børnepasser har tilstrækkelige danskkundskaber til at udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Det kan f.eks. være i form af dokumentation for, at han/hun har gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, har bestået prøve i dansk 2 eller et tilsvarende niveau.
 • Den private pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse af demokrati, herunder bidrage til børnenes samhørighed og integration i det danske samfund.
 • Den private pasning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer.
 • Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen af en pasningsaftale, hvis den private børnepasser ikke lever op til kravene for private pasningsordninger.
 • Afhængig af de fysiske rammer, godkendes børnepasseren til pasning af maximalt 5 børn.
 • Den private pasningsordning kan selv bestemme sit navn, men det kræves at ”privat pasningsordning” skal indgå i navnet, når kommunen godkender ordningen.
 • Før endelig godkendelse finder sted, indhenter kommunen børneattest på børnepasseren, dennes ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn og andre personer over 15 år, der har bopæl på adressen.
 • Hvis der benyttes vikar i pasningsordningen, skal vikaren godkendes på samme betingelser som børnepasseren, og forældrene skal være indforstået med brug af vikar i pasningsordningen.

Tilsyn:

 • Kommunen fører tilsyn med pasningsordningen 4 gange årligt, ved at aflægge pasningsordningen uanmeldt og anmeldt besøg.
 • Det vurderes fra sag til sag, om der er behov for yderligere tilsynsbesøg.
 • Ved tilsynsbesøget vil den tilsynsførende være opmærksom på børnenes trivsel, udvikling og læring.
 • Den tilsynsførende er opmærksom på om børnene i det daglige sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse af demokrati, herunder om børnepasserens bidrager til børnenes samhørighed og integration i det danske samfund.
 • Ved tilsynsbesøget vil den tilsynsførende være opmærksom på, om forholdene har ændret sig i forhold til det, der er fastsat i pasningsaften.

Tilskud:

 • Ifølge dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen give forældre med børn i alderen 24 uger til skolestart et tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud/dagleje. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tilskuddet kun gives til børn i en bestemt del af aldersgruppen. I Greve Kommune er det besluttet alene at give tilskud til børn i aldersgruppen 24 uger til og med 2 år.
 • Tilskuddet kan ydes fra det tidspunkt, hvor barnet ville være berettiget til en plads i ét af kommunens dagtilbud.
 • Tilskuddet kan i 2021 maximalt udgøre 6.561 kr. pr. barn pr. måned (ved pasning 48.0 timer pr. uge), hvilket svarer til 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.  Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede lønudgifter til børnepasseren.
 • Tilskuddet udbetales forud til forældrene, ca. den 20. i måneden.
 • Tilskuddet er ikke skattepligtigt for forældrene, men for den der passer barnet.  Kommunen indberetter børnepasserens vederlag til SKAT
 • Tilskuddet udbetales så længe barnet benytter pasningsordningen, dog højst til den måned hvor barnet fylder 3 år.
 • Søskendetilskud til private pasningsordninger efter dagtilbudslovens § 80 fastsættes til et beløb, der svarer til mindst 85 pct. af søskendetilskuddet for det billigste alderssvarende dagtilbud i kommunen.
 •  Der gælder ikke noget loft for, hvor mange børn i en husstand der kan ydes tilskud til.
 • Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af børnene.

Løn og ansættelsesvilkår:

 • Når familien vælger en privat børnepasser, kan der være tale om et arbejdsgiver/lønmodtager forhold, så der udover den aftalte løn kan være udgifter til f.eks. feriepenge, ATP-bidrag og arbejdsskadeforsikring. Denne udgift afholdes af forældrene, og er en del af lønningen hvortil kommunen yder tilskud. Greve Kommune varetager ikke administrationen heraf.

Når pasningsordningen ophører:

 • Hvis forældrene har skrevet barnet op til en garantiplads i børnehave, er barnet på lige fod med andre, garanteret en plads i den måned barnet fylder 3 år.
 • Hvis forældrene kun vælger at være skrevet op til en bestemt institution, kan de på lige fod med andre, ikke være sikre på at få plads, når barnet fylder 3 år. Tilskuddet til privat børnepasning ophører i den måned hvor barnet fylder 3 år, og familien må derfor selv sørge for pasning af barnet, indtil den ønskede institution er ledig.
 • Hvis forældrene vælger at stoppe tilskudsordningen inden barnet fylder 3 år, kan forældrene vælge at skrive barnet op til en garantiplads. Opskrivning til en garantiplads skal ske med en frist på 3 måneder. En garantiplads kan derfor tidligst forventes 3 måneder efter opskrivning.
 • Forældrene kan opsige tilskudsordningen med 1 måneds varsel til den 15. eller 30./31. i måneden, da forældrene er omfattet af samme bestemmelser om opsigelse fra dagtilbud, som forældre med børn i kommunes dagtilbud.

 

Godkendt af Byrådet den 22. november 2018

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Anette V. Pedersen, Center for Dagtilbud & Skoler på mail cds@greve.dk eller telefon 43 97 97 97