Pædagogisk tilsyn:

Du kan læse Greve kommunes tilsynsrapporter på dagtilbudsområdet i boksene herunder.

Information om hvordan Greve kommunes tilsyn udføres:

1. Loven og tilsynet

Tilsynet indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer.

Tilsynet tager udgangspunkt i ” Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge”, dagtilbudslovens § 5:

”Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov, og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder om de mål og rammer, der er fastsat efter § 3 efterleves”.

Kommunalbestyrelsen har ansvar for at:
· Dagtilbuddet styrker børnenes trivsel, udvikling og læring
· Dagtilbuddet varetager opgaverne på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
· Forebygge og gribe ind, så eventuelle problemer ikke udvikler sig
· Børn og forældre får den service, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger og retningslinjer, som kommunalbestyrelsen har fastsat

Tilsynet omfatter alle kommunale, selvejende og private institutioner i Greve Kommune.

2. Tilsynets rammer og indhold

Der bliver afholdt anmeldte tilsyn i Greve Kommunes dagtilbud hvert andet år. Desuden vil de pædagogiske konsulenter gennemføre uanmeldte tilsyn i dagtilbud, hvor der forekommer særlige problemstillinger.

Det anmeldte pædagogiske tilsyn tager udgangspunkt i en række spørgsmål, som det enkelte dagtilbud har besvaret inden tilsynsbesøget via det digitale system, Hjernen og Hjertet – Rambøll. Spørgsmålene omfatter både de lovgivningsmæssige rammer, Greve Kommunes servicemål for dagtilbudsområdet samt den pædagogiske praksis i dagtilbuddet.

Tilsynet består af tre elementer: kontrol, pædagogisk udvikling og dokumentation:
· Kontrol i forhold til lovgivning, mål og rammer, kvalitet i den pædagogiske praksis
· Fokus på pædagogisk udvikling gennem dialog med dagtilbuddets ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelse
· Det pædagogiske tilsyn dokumenteres og evalueres skriftligt af de pædagogiske konsulenter via det digitale system, Hjernen og Hjertet – Rambøll.

Tilsynet har følgende hoved-fokusområder:
· At lovgivningen på dagtilbudsområdet overholdes
· At Greve Kommunes servicemål for dagtilbudsområdet overholdes, her under at dagtilbuddet medvirker til udmøntning af Greve Kommunes Børne- og Ungepolitik.
· Dagtilbuddenes arbejde med den pædagogiske læreplan
· Dagtilbuddenes lege- og læringsmiljøer
· Dagtilbuddenes arbejde med tosprogede børn og børn med særlige behov
· Dagtilbuddenes arbejde med børn med behov for særlig indsats

Tilsynet gennemføres af de to pædagogiske konsulenter på dagtilbudsområdet i Center for Dagtilbud & Skoler.

Tilsynet varer ca. 3 timer inklusive et dialogmøde, afhængigt af dagtilbuddets størrelse.

De pædagogiske konsulenter bevæger sig rundt og observerer den pædagogiske praksis, lege- og læringsmiljøer og trivslen i dagtilbuddet. Umiddelbart herefter afholdes der et dialogmøde, hvor de pædagogiske konsulenters observationer og fokusområderne for tilsynet drøftes. Dialogens formål er at kvalitetssikre dagtilbuddet, og den afholdes derfor i en proaktiv, fremadrettet form med fokus på udvikling og samarbejde.

På dialogmødet deltager de to pædagogiske konsulenter, distriktslederen, den pædagogiske leder, en medarbejderrepræsentant samt en forældrerepræsentant. Distriktslederen er ansvarlig for at drøfte tilbagemeldingerne fra de pædagogiske konsulenter med forældrebestyrelsen.

 3. Dokumentation og opfølgning

Tilsynet dokumenteres skriftligt via det digitale system, Hjernen og Hjertet – Rambøll. Her beskrives de udviklings- og arbejdspunkter, der er blevet drøftet på dialogmødet, og der beskrives ligeledes, hvilke tiltag, der skal sættes i værk.

Såfremt tilsynet giver anledning til bemærkninger, vil eventuelt yderligere tilsyn blive gennemført, enten som et eller flere aftalte, anmeldte tilsyn eller som et eller flere uanmeldte skærpede tilsyn, afhængigt af karakteren af problemstillingen. Skærpet tilsyn er en kombination af kontrol og udvikling af dagtilbuddets ydelse og sker i en dialog med dagtilbuddets ledelse og medarbejdere.

Det er Centerchefen for Dagtilbud & Skoler, der afgør, om der skal iværksættes skærpet tilsyn med et dagtilbud.