Reglerne om dagtilbud findes i dagtilbudsloven. Dagtilbud er samlebetegnelsen for de forskellige typer af tilbud, der findes til børn indtil skolealderen. Dagtilbud dækker over vuggestue, dagpleje, børnehaver, aldersintegrerede institutioner.

Lovgivningsmæssigt hører dagtilbudsområdet under Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, i daglig tale også kaldet dagtilbudsloven. På enkelte punkter er området reguleret af anden lovgivning. Det gælder fx specialpædagogisk bistand til småbørn, der er reguleret af folkeskolelovens § 4. Reglerne om sprogstimulering af tosprogede småbørn overgik fra folkeskoleloven til dagtilbudsloven pr. 1. juli 2010. Ligeledes er der grænseflader til serviceloven, fx § 19 om indsats i forhold til børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og kravet om udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik samt § 32 om etableringen af særlige dagtilbud.