Godkendelseskriterier for private leverandører af pasningstilbud I Greve Kommune

Indledning

Med lov om Private leverandører af dagtilbud – pengene følger barnet L25, der trådte i kraft 1. oktober 2005, er det blevet muligt for private leverandører at oprette privatinstitutioner efter §11a i lov om social service. Loven betyder, at man kan etablere et dagtilbud gennem en godkendelsesmodel modsat den gældende aftalemodel. Endvidere betyder den, at leverandøren kan tjene på driften og bruge pengene til et hvilket som helst formål, blot det ikke er i strid med lovgivningen i øvrigt.

Greve Kommune skal i denne forbindelse godkende private daginstitutionstilbud, hvis de lever op til lovgivningen og kommunens betingelser for godkendelse af dagtilbud.

Den nye type dagtilbud omfatter kun institutioner eller institutionslignende pasningsordninger for 0-6-årige børn. Dagplejen er ikke omfattet.

Greve Kommune skal yde drifts-, administrations- og bygningstilskud til privatinstitutionen. Institutionen fastsætter selv forældrebetalingen samt retningslinier for optagelse af børn i institutionen. Kommunen bevarer dog stadig sin forsyningsforpligtigelse, idet den er forpligtet til at tilbyde pasning, hvis den private institution stopper.

Godkendelseskriterier

For at opnå godkendelse i Greve Kommune skal den private leverandør leve op til alle gældende love, politikker og målsætninger samt til understående kvalitetskrav til private pasningstilbud.