Dette indhold er hentet fra Borger.dk

Hvornår er der prøver?

I slutningen af 9. klasse i folkeskolen skal du tage en række prøver. Dit karaktergennemsnit kan have betydning for din optagelse på en ungdomsuddannelse. Kontakt evt. din UU-vejleder for høre nærmere om optagelseskravene til ungdomsuddannelserne.

Hvilke fag skal jeg aflægge prøve i?

8.

I 8. klasse skal du aflægge en obligatorisk valgfagsprøve. Det kan enten være madkundskab, håndværk og design, billedkunst eller musik.

9.

I 9. klasse skal du aflægge syv obligatoriske prøver. Fem bundne og to som findes ved udtræk.

De fem bundne prøver er: En skriftlig og mundtlig prøve i dansk, en skriftlig prøve i matematik, en mundtlig prøve i engelsk og en fælles mundtlig prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi.

Børne- og Undervisningsministeriet udtrækker de to udtræksprøver, som du skal aflægge prøve i. Én prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (skriftlig biologi, geografi og fysik/kemi og mundtlig matematik og idræt).

Du får at vide, hvilke prøver der er udtrukket, fem dage inden de skriftlige prøver begynder.

10.

I 10. klasse kan du aflægge prøve i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk og fransk.

Regler til prøverne

Din skoleleder skal informere dig om reglerne, der gælder for de prøver, du skal aflægge.

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en elevfolder ”Når du skal til prøve”, som du finder her:

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg eller kommer for sent til en prøve?

Du eller dine forældre skal hurtigst muligt kontakte skolen og melde dig syg. Hvis du har været forhindret i at gennemføre prøven, fx pga. sygdom, skal du til en ny prøve snarest muligt.

Hvis du kommer for sent, afgør din skoleleder, om du må deltage i prøven, eller om du skal til en ny prøve.

Beviser fra folkeskolen

Alle elever, der bliver udskrevet af folkeskolen efter 7. klassetrin, skal have et bevis. Det er skolens leder, der udsteder bevis for folkeskolens prøver og bevis til elever, der udskrives før de afsluttende prøver i 9. og 10. klasse.

Bestil mistet afgangsbevis fra folkeskolen

Har du mistet dit afgangs/prøvebevis fra folkeskolen, kan du hente en kopi ved at bruge selvbetjeningsløsningen.

Du kan kun hente en kopi, hvis afgangs/prøvebeviset er fra efter 2008/09, og er blevet digitalt arkiveret af den pågældende skole. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte skolen.

Hvis du vil klage

Du kan klage over prøveforløbet, herunder eksaminators og censors dispositioner og bedømmelse af prøven.

Hvis du vil klage over folkeskolens prøver, skal du henvende dig til skolelederen, som vurderer, om der er hold i din klage. I så fald kan han/hun beslutte, at du kan få lov til at tage en ny prøve, eller at din opgave skal bedømmes igen.

Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet