Dette indhold er hentet fra Borger.dk

Hvornår er der prøver?

I slutningen af 9. klasse i folkeskolen skal du tage en række prøver. Dit karaktergennemsnit har ikke direkte betydning for dine muligheder for at blive optaget på en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, men kan give et fingerpeg om, hvor dit faglige niveau ligger.

Hvilke fag skal jeg op i?

Hver elev skal op i fem bundne prøver: En skriftlig og mundtlig prøve i dansk og en prøve i hvert af fagene matematik, engelsk og fysik/kemi.

Derudover skal du op til to prøver, der bliver afgjort ved udtrækning, i enten: Engelsk - skriftlig, matematik - mundtlig, kristendomskundskab, idræt, historie, samfundsfag, geografi, biologi eller tysk/fransk.

Du kan først få at vide, hvilke fag, der er blevet udtrukket, 8 dage inden de skriftlige prøver begynder.

Hvis du har haft faget kan du frivilligt vælge at tage en prøve i tysk, fransk, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab.

Du kan vælge at gå til prøve i håndarbejde, sløjd og hjemkundskab allerede efter 8. klasse.

Regler til prøverne

Nogle af de vigtigste regler til eksamen er:

  • hvis du kommer for sent til en prøve, kan du ikke deltage, med mindre du får lov af skolelederen.
  • den lærer, der skal holde øje med, at reglerne overholdes under en skriftlig prøve, må ikke være din egen lærer i faget.
  • du må ikke kommunikere med andre under prøven. I nogle tilfælde må du bruge din computer til fx at slå et ord op i en online ordbog, men du må ikke tage kontakt til andre via sociale medier eller andet. Gør du det, kan du blive bortvist fra prøven.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Er du så uheldig at være syg lige den dag, du skal til folkeskolens prøver, kan du komme op til en sygeprøve senere på året. Tal med din lærer om mulighederne.

Projektopgave i 9. klasse

I 9. klasse skal du – enten alene eller i en gruppe – lave en projektopgave. Du/I bestemmer selv, hvad opgaven skal handle om ud fra et overordnet emne, som jeres lærere har bestemt.

Den færdige opgave skal afleveres skriftligt, men også fremlægges mundtligt for klassen.

Projektopgaven bliver bedømt med en udtalelse og en karakter, og hvis du ønsker det, har du mulighed for at få karakteren og/eller udtalelsen skrevet på dit eksamensbevis.

Projektopgaven er en del af den almindelige undervisning og tæller ikke som en afgangsprøve.

Bestil mistet afgangsbevis fra folkeskolen

Har du mistet dit afgangs/prøvebevis fra folkeskolen, kan du hente en kopi ved at bruge selvbetjeningsløsningen.

Du kan kun hente en kopi, hvis afgangs/prøvebeviset er fra efter 2008/09, og er blevet digitalt arkiveret af den pågældende skole. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte skolen.

Hvis du vil klage

Klagen kan vedrøre prøveforløbet, herunder eksaminators og censors dispositioner, og bedømmelse af prøven.

Vil du klage over Folkeskolens prøver, kan du først og fremmest henvende dig til skolelederen, der vurderer, om der er hold i din klage. I så fald kan han/hun beslutte, at du kan få lov til at tage en ny prøve, eller at din opgave skal bedømmes igen.

Skrevet af Undervisningsministeriet