1417

Kontakt

Mette Hvidmose
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 07/51 52 48 30

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats i Greve Kommune er en videreudvikling af det samarbejde, som i andre kommuner kaldes SSP, og som består af skole, socialforvaltning og politi.

Gademedarbejdere i hele Greve kommune.

I Greve kommune er der ansat seks gademedarbejdere, der arbejder med unge, primært i aldersgruppen 10-18 år.

Gademedarbejderne er på gaden alle dage, året rundt i tidsrummet fra 9.00-24.00. De bevæger sig overalt i Greve kommune - på gader og stier, i bebyggelser, i centre, i klubber, på skoler, idrætsanlæg - ja, alle steder, hvor der er unge.

Gademedarbejderne er voksne, som vil lytte og tale med dig, om det du har på hjertet. Gademedarbejderne arbejder pædagogisk og er ikke et vagtværn.

Gademedarbejderne arbejder med følgende indsatsområder:

 • Tryghedsskabende og opsøgende indsats
 • Relationsarbejde og brobygning
 • Tidlig forebyggende indsats
 • Samarbejde med skolerne om enkeltelever eller en gruppe af elever
 • "En til en" opgaver i forhold til enkelte unge
 • Lommepengejob

Temaet består af

Gadekoordinator Tom Hjort
Gademedarbejdere Claus Bøgevig
Gademedarbejdere Christian Poulsen
Leder Mette Hvidemose
Greve kommunes Kriminalitetsforebyggende Indsats (KFI) er primært rettet imod børn og unge under 18 år.

Formålet er at forebygge og nedbringe forekomsten af kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge i kommunen.

Der arbejdes ud fra følgende principper:

 • Den, der ser et barn i vanskeligheder, har ansvar for, at der igangsættes handlinger for at støtte barnet.
 • Vi løser så vidt muligt problemer lokalt og i normalsystemet.
 • Vi løser opgaven i fællesskab.
 • Vi inddrager altid forældrene, når deres børn har behov for hjælp, støtte eller kontrol.
 • Vi har altid fokus på familiernes og børnenes ressourcer.
KFI-puljen - hvem, hvad og hvordan

KFI-puljen kan yde tidsbegrænsede tilskud til

 • aktiviteter og initiativer, der har til formål at rumme, fastholde og engagere børn og unge, der er i fare for at blive marginaliserede eller udvikle et uhensigtsmæssigt adfærdsmønster
 • aktiviteter og initiativer, der har til formål at udvikle sociale og personlige kompetencer, skabe netværk og fremme trivslen hos børn og unge, der er i fare for at blive marginaliserede eller udvikle et uhensigtsmæssigt adfærdsmønster
 • kriminalitetsforebyggende aktiviteter indenfor diverse netværk med fokus på misbrug, festkultur, mobning, fællesskab, vold, tyveri mv. for børn og unge
 • initiativer rettet mod forældre og andre voksne med henblik på at øge ansvarligheden og kompetencerne til at håndtere festkulturer, misbrug, kriminalitet, mobning mm.

Skoler, institutioner, foreninger og enkeltpersoner i Greve Kommune kan løbende søge om tilskud til kriminalitetsforebyggende initiativer.

Der ansøges i god tid inden afholdelse af arrangementet. Ansøgninger, der indgives efter arrangementet, imødekommes normalt ikke.

Der skal benyttes særskilt ansøgningsskema, som du kan downloade via linket i højre side. Har du spørgsmål til skemaet, kan du kontakte Mette Hvidemose på tlf. 43 97 96 07.

Ansøgningerne behandles løbende, men ansøgninger over 10.000 kr. skal behandles af KFI-Styregruppen, som mødes ca. hver anden måned.

Ansøgningen sendes til:

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats, Center for Børn & Familier, Rådhusholmen 10, 2670 Greve, Att.: KFI-Koordinator Mette Hvidemose.

Efter afviklingen af en støttet aktivitet indsendes en kort evaluering og opfølgning til koordinatoren.

Greve kommunes kriminalitetsforebyggende Indsats består af et bredt samarbejde.

Greve kommunes Kriminalitetsforebyggende Indsats (KFI) er primært rettet imod børn og unge under 18 år og har til formål at forebygge og nedbringe forekomsten af kriminalitet og uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge i kommunen.

Samarbejde

For at kunne løse opgaven med at forebygge kriminalitet bedst muligt er KFI et tæt samarbejde mellem henholdsvis skoler, klubber, borgere, unge og familierådgivere, gademedarbejdere, politiet, og mange, mange flere.

Målsætningerne

for Den Kriminalitetsforebyggende indsats er:

 • At være rummelige og inkluderende i kontakten med børn og unge og holde fokus på den enkeltes ressourcer
 • At arbejde for en ansvarlig og socialt bevidst ungdomskultur
 • At gribe tidligt og konsekvent ind i forhold til børne og unge, der er i fare for at udvikle et kriminelt eller uhensigtsmæssigt adfærdsmønster - og gribe hurtigt og konsekvent ind, når børn og unge begår kriminalitet
 • At fastholde og udvikle forældresamarbejdet og have fokus på andre voksnes medansvar for børn og unge
 • At forankre KFIs arbejde blandt borgere, forældre, erhvervsdrivende og frivillige og i det interne tværgående samarbejde i kommunen

Organiseringen

Arbejdet er organiseret med en styregruppe, en leder, en KFI-koordinator, et Krim-team, et gadeteam, ungerådgivere og områdebaserede KFI-netværk.

KFI-styregruppe består af direktøren for Børn og kulturområdet, centerchef for Børn og Familier, centerchef for Skoler, centerchef for Kultur og Fritid, leder af Karlslunde Politistation og KFI-koordinator.

Leder af KFI er organisatorisk placeret således at ledelse af Familierådgivningen og KFI er knyttet sammen.

KFI-koordinator er den, der koordinerer indsatser mellem de mange aktører i det kriminalitetsforebyggende arbejde, ligesom koordinator indhenter viden om hvilken form for kriminalitet, der finder sted i Greve kommune og i videst mulig omfang, hvem der begår kriminaliteten. KFI-koordinatoren er mødeleder ved henholdsvis KRIM-team og ved KFI-netværksmøderne. Organisatorisk refererer KFI-koordinatoren til Leder af Familierådgivningen.
KFI-koordinatoren står for udarbejdelse af virksomhedsplanen samt for midtvejsstatus og evaluering af denne.
KFI-koordinator deltager i SSP-samrådet, hvor der samarbejdes med de øvrige kommuners SSP-indsatser og politiets forebyggelsessekretariat i Midt- og Vestsjællands politikreds.
KFI-koordinatoren er endvidere leder af gadeteamet.

Krim-Team afholder møde en gang ugentligt, hvor der er repræsentation af politi, ungerådgivere, gademedarbejdere og KFI-koordinator. Her beskriver politiet, hvilke unge fra Greve kommune, der er antruffet, anholdt, sigtet eller andet i ugens løb. Gademedarbejdere supplerer med viden fra ”gaden” og i fællesskab med ungerådgivere planlægges eventuel plan for hvem, der gør hvad og hvem, der har hvilke opgaver. Der kan endvidere være ad hoc deltagelse af eksempelvis Greve bibliotek, Omega (misbrugsprojekt for unge).

I KrimTeam kan tendenser fra forskellige områder i kommunen ligeledes drøftes

KFI-netværk findes der 6 af i Greve kommune. Disse 6 repræsenterer områder i kommunen og netværkene mødes 4 gange årligt. Der er repræsentanter for Center for Børn og Familier (familierådgivere og gademedarbejdere samt KFI-koordinator, der er mødeleder), Center for Skoler (viceskolelederne og fritidsvejledere), Center for Kultur og Fritid (Klubberne), Center for Dagtilbud (daginstitutionsledere), Politiet og Greve Nord-projektet repræsenteret.

På KFI-netværksmøderne drøftes kriminalitetsforebyggelse generelt samt på individniveau. Der er fast dagsorden og en tydeligt optrukne rammer for hvordan der tales om enkeltsager (retsplejelovens § 115 ). Endvidere er der i drøftelsen om enkeltsager fokuseret på at få den enkelte unge beskrevet ”hele vejen rundt” (skole, familiebaggrund, netværk, evt. misbrug, etc.). Disse drøftelser er med et fokus på ressourcer, således at den plan, der aftales i netværket, er med til at rette fokus mod de positive side og ”bygge videre” ud fra dette. Der aftales altid, hvem der er tovholder. Ved det næstkommende møde laves en opfølgning på det aftalte i forhold til de konkrete unge.

KFI-netværkene udveksler endvidere informationer om særlige tendenser lokalt, som kunne kræve en øget opmærksomhed, ligesom der er udveksling om eksempelvis hvor de unge aktuelt holder til, så gadeteamet kan opsøge dem og handle proaktivt.

Problemstillingerne i ungemiljøerne med stoffer, salg af stoffer og den lette tilgængelighed til stoffer gør det til et specifikt fokusområde i KFI-netværkene. Repræsentationen i netværkene gør, at viden om ”den aktuelle situation” kan koordineres, således at der kan deles viden og sættes ind hurtigt og relevant i forhold til den konkrete viden. De mange forskelligartede faggrupper gør at indsats sker fra mange sider. Der mangler dog en forbindelse til ungdomsuddannelserne og de ungemiljøer, der er her. Derfor inviteres Ungdoms- og uddannelsesvejlederne (UUV) med til netværksmøderne.

Gadeteamet består af syv gademedarbejdere, der arbejder opsøgende i hele kommunen. En ½ stilling fra gadeteamet er udlånt til netcafeen i Askerød i perioden indtil sommeren 2012.
Gademedarbejderne bevæger sig på gader og stræder, men møder også de unge i klubber, på skoler, til fritidsaktiviteter, etc. Endvidere er der i perioder enkelte unge, der har behov for tættere kontakt med en gademedarbejder, hvorfor der laves individuelle aftaler, aftaler med forældre og evt. netværket omkring den unge. Gademedarbejderne arbejder også med grupperinger, hvor der er tale om kriminalitetstruede eller kriminalitetsaktive unge. Her arbejdes eksempelvis med gruppedynamik, med at ændre adfærd, med at finde alternative aktiviteter eller fritidsbeskæftigelse.

Gademedarbejderne har en aktiv rolle i en del tværgående projekter, som eksempelvis brandkadetterne, satspuljeprojekter, m.fl.

Gademedarbejderne har endvidere funktion i forhold til at fungere som brobyggere mellem kriminalitetstruede børn/ unge og de sociale myndigheder. Gademedarbejderne får gennem den personlige kontakt til udsatte og marginaliserede børn og unge indblik i disses livssituation og kan på den baggrund foreslå dem at søge hjælp og støtte, som kan få dem på rette køl igen. Se endvidere særskilt punkt i menuen om gademedarbejderne, herunder også kontaktoplysninger.

Ungerådgivere er myndighedspersoner, der arbejder indenfor Servicelovens rammer, med speciale i unge, der har begået kriminalitet. Her er specialiseret viden om eksempelvis politiets og anklagemyndighedens virke, særlige ungdomsstrafmuligheder som f.eks. ungdomssanktion, fodlænke, etc.