Kontakt

Kontakt Idræts- & FritidsSekretariatet, hvis du ønsker at oprette en ny forening,  Læs mere, Klik på linket www.ifs-greve.dk

Hvilke krav er der til folkeoplysende foreninger?

I Danmark kan enhver oprette en forening. Er man nogle stykker, der sætter sig sammen, skriver nogle vedtægter og holder en stiftende generalforsamling, så har man dannet en forening. Man skal ikke blive officielt registreret eller godkendt for at være en forening. Men hvis foreningen ønsker at søge støtte fra kommunen under folkeoplysningsloven til lokaler eller til aktiviteter med børn og unge under 25 år, skal foreningen opfylde forskellige krav for at blive godkendt som en folkeoplysende forening.

Kravene til en folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Kravene er at foreningen:

 • bygger på folkeoplysende og ikke-kommercielle aktiviteter
 • har formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne
 • er demokratisk opbygget med en bestyrelse, der vælges på foreningens årsmøde eller generalforsamling
 • som udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig dens formål
 • har faste og planlagte aktiviteter, der primært forløber hele året
 • er hjemmehørende i tilskudskommunen
 • bygger på aktivt medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer
 • Referat af den stiftende generalforsamling skal vedlægges ansøgning om godkendelse med underskrifter fra kasseren og formanden

Forslag til vedtægter

For at foreningen kan godkendes i forhold til folkeoplysningsloven, skal vedtægterne som minimum indeholde en beskrivelse af:

 • Foreningens formål
 • Valg af bestyrelse og antallet af bestyrelsesmedlemmer
 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor
 • Foreningens hjemsted
 • Betingelse for medlemskab
 • Tegningsret for foreningen
 • Procedure for vedtægtsændringer
 • Anvendelse af foreningens evt. formue ved ophør

Der er mange måder at lave vedtægter på, og der er ingen formelle krav på, hvordan vedtægterne skal se ud eller hvor udførlige de skal være.
Dette er kun ment som inspiration, når foreningens vedtægter skal skrives.

Registrering som forening

Der er ikke krav om at foreninger skal registreres i Danmark, men foreninger der modtager tilskud fra det offentlige skal dog have et CVR-nummer og en Nem Konto. Når en forening er registreret med et CVR-nummer, kan den anvise en NemKonto, som Greve Kommune kan udbetale fx tilskud til.

Foreningers vilkår i forhold til SKAT

Du kan læse om foreningers vilkår i forhold til skat ved aflønning af trænere, omkostningsgodtørelse og meget andet i vejledningen SKAT, der er udarbejdet af DIF, DGI og DFIF.