Topbillede_udviklingspuljen

Kontakt

Kultur & Fritid
Rådhusholmen 10
2670 Greve
kulturogfritid@greve.dk

Pulje til udvikling af folkeoplysningsområdet.

Med den folkeoplysningsloven fra 2011 er der åbnet mulighed for, at alle i Greve Kommune kan søge en udviklingspulje til et initiativ, der er med til at udvikle folkeoplysningsområdet inden for: 

  • nye organisationsformer
  • træning af målgrupper, der ikke normalt ses i det folkeoplysende miljø, særligt børn og unge
  • virksomhed af tværgående karakter (alder, baggrund, fritid/ idræt/kultur, organiseret, så vel som selvorganiseret)
  • enkelstående arrangementer med nye aspekter og formål
  • kulturelt inspirerede aktiviteter

Der ydes ikke tilskud til faciliteter, kommercielle formål, forefindende aktiviteter, kompetencegivende formål, og andre ansøgere, som primært hører ind under anden lovgivning eller andre puljer.

Puljen omfatter 50.000 kr. (senere slås yderligere 50.000 kr. op specifikt reserveret til ungeformål).

Hvem kan søge

Foreninger, oplysningsforbund og enkeltpersoner hjemmehørende i Greve Kommune.

Hvordan søges og fordeles midlerne

Ansøgningen sendes så den er Center for Byråd & Borgerservice i hænde senest 4 uger før aktiviteten finder sted ved beløb op til 10.000 kr. Større beløb ansøges minimum 8 uger før projektstart.

Ansøgninger behandles af administrationen i samarbejde med en repræsentant fra hhv. Idrætsrådet og Fritidsrådet.

Udbetaling

Udbetaling af tilskud aftales nærmere med økonomiafdelingen i Center for Byråd & Borgerservice. Revideret regnskab for anvendelse af det kommunale tilskud sendes til Center for Byråd & Borgerservice senest en måned efter afsluttet projekt.