Alt forurenet og farligt affald skal sorteres fra til speciel behandling for at undgå spredning af stoffer, der er skadelige for dig og miljøet.

Her kan du læse om dine pligter, hvis der opstår affald, når du skal renovere, nedrive, ombygge, udføre lednings- og anlægsarbejder eller opføre en ny bygning.

Hvis du håndterer bygge- og anlægsaffaldet forkert, kan du risikere at sprede miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Derfor skal du anmelde affald fra nedrivning og renovering til Greve Kommune, senest 2 uger INDEN byggearbejdet begynder, hvis et af følgende krav er opfyldt:

· Affaldet indeholder asbest

· Affaldet indeholder PCB

· Affaldet er forurenet eller farligt

· Arbejdet giver mere end 1 ton affald

· Arbejdet omfatter mere end 10 m² i grundareal

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald på Byg- og Miljøportalen via www.borger.dk eller www.bygogmiljoe.dk
 

Inden du starter på dit byggeprojekt skal du få lavet en miljøscreening.

Vi anbefaler, at du undersøger dit kommende byggeaffald for miljøfarlige stoffer, inden du anmelder dit byggeaffald, og dermed også inden du går i gang med at lave affald. Du kan få dit kommende byggeaffald undersøgt ved at få lavet en miljøscreening, af den del af dit hus der er omfattet af projektet.

Du kan finde en virksomhed, der kan udføre en miljøscreening ved at søge på nettet. Brug søgeord: ”miljøscreening”.

Der er udgift forbundet ved at få udført en miljøscreening. Udgiften til miljøscreeningen afhænger af hvor mange prøver, der skal tages og analyseres, og er dermed afhængig af arbejdets størrelse og bygningens alder og vedligeholdelseshistorik. Du må regne med, at det tager et par uger at få taget prøver, få dem analyseret og få svar.

Hvorfor skal jeg lave en miljøscreening?

For at undgå spredning af miljø- og sundhedsfarlige stoffer skal forurenet og farligt affald frasorteres det rene affald. Greve Kommune skal anvise asbest-, forurenet og farligt byggeaffald, samt affald der skal forbrændes eller deponeres. For at vi kan gøre det, er det vigtigt, at vi ved, hvor meget affald der er, og hvad det indeholder. Det bruger vi miljøscreeningen til. 

Du kan hjælpe med en hurtig sagsbehandling

Det er din pligt, at give os de oplysninger vi skal bruge, for at vi kan anvise affaldet korrekt. Når du anmelder dit affald, kan du vedhæfte resultatet af miljøscreeningen, og estimere hvor meget affald du har i de forskellige kategorier. Jo flere oplysninger du giver i anmeldelsen, jo hurtigere kan vi give dig en anvisning.

Du må først køre dit forurenede og farlige affald væk, når du har modtaget en anvisning fra Greve Kommune

En anvisning på affald fortæller dig, hvor du skal aflevere dit forurenede og farlige affald. Som udgangspunkt anvises forbrændingsegnet affald til Roskilde Forbrændingsanlæg og deponeringsegnet affald anvises til Audebo Deponi. Nogle typer af affald og forureninger skal afleveres til specialforbrænding eller specialdeponi. Der kan være varierende udgifter forbundet med aflevering af farligt og forurenet affald.

Når du har afleveret dit affald efter vores anvisninger, skal du sende en kopi af vejesedlen til os, så vi kan se, at du har fulgt vores anvisning.

Det rene byggeaffald kan afleveres på MiljøCenter Greve. Du kan læse mere om MiljøCenter Greve her: [ http://www.klarforsyning.dk/affald/milj%C3%B8center-greve ]

Det er bygherres ansvar, at byggeaffaldet anmeldes og håndteres korrekt

Det er dig som bygherre, der har det juridiske ansvar for, at affaldet bliver anmeldt, håndteret og bortskaffet korrekt. Du må gerne betale en rådgiver eller entreprenør eller en håndværker for at anmelde, håndtere og bortskaffe dit bygge- og anlægsaffald, men ansvaret er altid bygherres. Ansvarsoverdragelse kan kun finde sted, hvis det der skal rives ned eller renoveres overdrages inden, det er blevet til affald.

Andre ting du skal være opmærksom på, når du skal i gang med et byggeprojekt

Du skal sikre dig, at du har de nødvendige byggetilladelser. Læs mere her [ https://www.greve.dk/borger/bolig-byggeri-og-flytning/nybyggeri-og-ombygning/ ]

Støv, støj og vibrationer skal anmeldes til Natur og Miljøafdelingen, senest 2 uger inden arbejdet begynder. Anmeldelsen sendes til natmil@greve.dk. Læs mere her.