Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er i høring indtil 10. april 2020.

Greve Kommune har udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der dækker hele Greve Kommune. Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greve Kommune kan findes her. Indsatsplanen er lavet som en digital plan der fungerer lidt ligesom en hjemmeside med en GIS kortfunktion.

Byrådet i Greve Kommune har den 16. december 2019 vedtaget at sende forslag til ” Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greve Kommune” i 12 ugers offentlig høring. Høringsperioden er fra den 10. januar 2020 til 10. april 2020.

Høringssvar sendes til Greve Kommune, Center for Teknik & Miljø, 2670 Greve. Høringssvar kan enten afgives via den elektroniske indsatsplan og den indbyggede høringsmulighed ”Din mening” eller via e-mail: natmil@greve.dk.

Hvad er en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse?

En indsatsplan sikrer et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i Greve Kommune, hvor grundvandet vurderes at være sårbart overfor nedsivning af forurenende stoffer. 

Formålet med planen er at sikre, at de aktive almene vandforsyninger der indvinder grundvand i kommunen kan levere godt og rigeligt drikkevand til deres forbrugere - i mange generationer frem.

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Forslag til "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greve Kommune" er blevet screenet efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. Forslag til indsatsplan vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Se afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i højre kolonne.

Kontakt

Har du spørgsmål til indsatsplanen er du velkommen til at kontakte Greve Kommune, på tlf. 4397 9797 eller via teknik@greve.dk