Når du bygger på en bolig, legeplads, børneinstitution eller lignende, skal den øverste halve meter jord være ren eller befæstet.

Når du bygger nyt hus eller ændrer anvendelsen til såkaldt følsom arealanvendelse fx børneinstitution eller legeplads, gælder 50 cm reglen. Det vil sige, at den øverste halve meter jord skal være ren eller der skal være fliser eller anden belægning.

I jordforureningsloven er indført et krav om sikring af de øverste jordlag, når et areal tages i brug til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Her skal ejeren eller brugeren sikre, enten at det øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenet, eller at der er etableret en varig, fast belægning.

Tilsvarende gælder i forbindelse med at ejer eller bruger udfører bygge- og anlægsarbejder på en ubebygget del af et areal, der anvendes til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus. Ejeren eller brugeren på det af arbejdet berørte areal skal sikre sig, at den øverste halve meter jord er ren eller at der er etableret en varig fast belægning.

Reglen er udformet som en pligtregel. Reglen forpligter direkte den til enhver tid værende ejer eller bruger til at sørge for, at reglen er opfyldt. Det er altså en helt anden situation end ved tilladelser og påbud, hvor borgerens pligter først opstår, når myndigheden har udstedt en afgørelse. I sin udformning minder reglen om mange af reglerne i Bygningsreglementet, der også skal følges umiddelbart af den, der bygger.

Du kan læse mere i notatet under downloadboksen i højre side.