Fældning, udtynding og beskæring af beplantning på kommunens arealer

Kommunens forpligtelser

Kommunen er forpligtet til at sikre, at kommunens egen beplantning trives og ikke udgør en risiko i forbindelse med råd og svamp. Beplantning må ikke beskadige bygninger eller have grene, der hænger så lavt, at det hindrer almindelig færdsel og vedligehold på egen grund. I sådanne tilfælde vil kommunen altid rykke ud og afhjælpe problemet.

For borgerens egen regning

Kommunen har ikke mulighed for at prioritere opgaver med at fælde eller beskære træer, der alene er til gene for beboere, fordi de skygger for et hus. I sådanne tilfælde vil det være muligt at få udført arbejdet for egen regning på betingelse af, at der kan gives tilladelse hertil. Et eksempel, hvor det kan tænkes, at der kunne gives tilladelse, vil være træer, der står i et krat eller i en skov, hvor det ikke vil have betydning for beplantningens samlede udtryk, at enkelte træer fældes eller beskæres. De tilfælde, hvor der ikke vil kunne gives tilladelse, vil være beplantning, der udgør en struktur, og som er afhængig af en høj grad af ensartethed og gentagelse for at fremstå som et samlet element. Eksempler på dette er vejtræer, der markerer vejens forløb eller hegn, der markere en klar grænse, og som skal fremstå med ensartet højde og dybde.
Der kan være undtagelser til ovenstående, og det vil altid bero på en vurdering fra forvaltningens side.


Procedure ved fældning

Hvis der kan gives tilladelse til at fælde eller beskære kommunens beplantning vil dette ske efter følgende procedure:

1. Kontakt til Greve Kommune

2. En medarbejder fra kommunen vil besigtige området og vurdere om der kan gives tilladelse til fældning, udtynding eller beskæring

3. Der laves en afmærkningsplan og sættes en dato for fældning/beskæring

4. Fældning og beskæring skal foretages af en professionel anlægsgartner, som godkendes af kommunen. Borgeren må ikke selv stå for arbejdet af hensyn til forsikringsansvar

5. Det afklares i hvert tilfælde, hvad der skal ske med det skovede materiale. Som udgangspunkt skal det blive liggende på det skovede areal

6. Greve kommune laver et eftersyn for at sikre, at arbejdet er udført korrekt

Greve kommune frasiger sig ethvert ansvar med hensyn til ting- og personskade i forbindelse med fældning, beskæring og håndtering af det skovede materiale.

Kommunen kontaktes via: vlm@greve.dk