Bræmmer

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

To meter fra vandløbene må der ikke dyrkes, sprøjtes eller terrænreguleres m.m.

Ifølge vandløbslovens § 69, skal der være to meter bræmmer langs begge sider af naturlige vandløb, langs målsatte vandløb og langs søer over 100 m², som ligger i landzone. Dette kaldes også for bræmmebestemmelsen. Indenfor to meter bræmmen må der ikke dyrkes, jordbehandles eller plantes. Bræmmerne skal betragtes som en naturlig del af vandløbet eller søen. Et vandløb er naturligt, når det eksisterer fra naturens hånd - også selvom det er: Reguleret, uddybet, udrettet eller omlagt. Det kan ikke dispenseres fra bræmmebestemmelsen.

Sådan beregner du to meter bræmmen

To meter bræmmen beregnes fra vandløbets eller søens øverste kant. Den øverste kant er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet eller søen til det flade terræn, der normalt kan dyrkes (se illustration ovenfor).

Afstrømning af sand og jord 
To meter bræmmerne langs vandløbets eller søens bred vil sikre, at bredden bevares i en stabil tilstand. En stabil bred vil være mindre udsat for udskridning og der vil være mindre afstrømning af sand og jord fra markerne, som bliver bremset af planterne i bræmmen. Et vandløb eller en sø, som er omgivet af bræmmer vil have et reduceret behov for vedligehold og vandløbets dyr og planter vil dermed opleve færre forstyrrelser.

Udledning af næringsstoffer 
De planter, som lever på bræmmerne, fungerer som et filter ved at absorbere overfladisk afstrømning fra markerne. Planterne optager dermed næringsstoffer, som ellers ville være blevet ledt videre til vandløbet eller søen og videre til havet med algeopblomstring og efterfølgende iltmangel til følge. Samlet set fremmer bræmmerne økologien i og omkring vandløb og søer. De skaber samtidig en spredningsvej for dyr og planter mellem naturområder.

Hegning
Benyttes arealer ved vandløb med to meter bræmmer til græsning af husdyr skal der hegnes. Hermed forhindres det, at brinkerne trampes ned og der tilføres jord, sand og næringsstoffer til vandløbet.
Ifølge "Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer" er det er ikke tilladt at opstille nye hegn lang vandløb og søer inden for 2 meter bræmmen. Hegnet skal derfor sættes udenfor to meter bræmmen. 

Tilsyn med bræmmerne
Kommunen er myndighed på vandløbsområdet og foretager tilsyn med at bræmmepligten bliver overholdt.