Greve Kommune skærer grøde i de offentlige vandløb i perioden juni til oktober.

1. grødeskæring: uge 24-25

2. grødeskæring: uge 36-40

Greve Kommune begynder snart den årlige vedligeholdelse af kommunens offentlige vandløb.

Det betyder, at kommunens entreprenør vil færdes langs de offentlige vandløb, fortrinsvis til fods, i perioden juni-oktober.

Som noget nyt foretages 1. grødeskæring lidt senere end tidligere. Dette for at mindske genvæksten af uønskede plantearter (f.eks. grenet pindsvineknop) og fremme ønskede plantearter (f.eks. arter af vandstjerne). Tiltaget vil, over tid, gavne både vandføringsevnen og miljøtilstanden i vandløbene.

Færdsel og hegn

Som bredejer er du forpligtet til at fjerne alle hegn eller lignende langs vandløbene inden tidspunktet for vedligeholdelse, så der er uhindret adgang til vandløbene. Der skal endvidere være fri passage gennem tværgående hegn.

Dræn-/rørudløb

For at undgå beskadigelse og sikre fjernelse af grødevækst foran dræn-/rørudløb opfordres du, som bredejer, til at markere dræn-/rørudløb tydeligt, f.eks. med en hvid pind på vandløbsbrinken.

Grødeskæring

Grødeskæring udføres 1-2 gange årligt i vandløbenes strømrende. Strømrendebredden er fastsat i vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb.

Vandløbsregulativerne findes her:

Bredejers/brugers pligt

Bredejere og brugere langs vandløbene er pligtige til at:

  • Tåle udførelse af fornødent vedligeholdelsesarbejde, herunder oplæg af afskåret grøde samt almindelig færdsel fortrinsvis til fods.
  • Modtage fyld, afskåret grøde og andet der fremkommer i forbindelse med vedligeholdelsen samt bortskaffe dette fra vandløbets bredder.

Se grødeskæringsplan under download til højre på siden. Planen er vejledende. Der tages derfor forbehold for ændringer.