Vandløbsregulering og -restaurering er projekter, hvor vandløbets forløb ændres. Hvis du har et projekt til at forbedre vandløbets fysiske forhold skal du søge kommunen om tilladelse.

Vandløbsreguleringer

Reguleringer omfatter enhver ændring af vandløbets skikkelse (bredde og bundkote) eller fysiske forløb samt omlægning af rørledninger. Langt hovedparten af vandløbene i Greve Kommune er regulerede og udrettede. I dag vil vi næppe give tilladelse til nye reguleringer i form af udretninger.

Vandløbsrestaureringer

Restaureringer omfatter foranstaltninger til at forbedre vandløbenes fysiske forhold. Det kan blandt andet være fjernelse af spærringer, udlægning af sten og gydegrus eller åbning af rørlagte strækninger.

Send et projektforslag

Hvis du ønsker at få et arbejde udført, skal du indsende et projektforslag til Vandløbsmyndigheden, Center for Teknik og Miljø, se kontaktoplysninger til højre. For de vandløb, der løber på kommunegrænsen sender vi eventuelle forslag til høring hos nabokommunen. 

Det er også muligt at søge som forening til projekter, der kan forbedre forholdene i vandløbene. I nogle projekter er muligt at søge om tilskud blandt andet fra Natur- og Erhvervsstyrelsen til gennemførelse af projekterne.  

Behandling af projekter

Et forslag til regulering eller restaurering skal offentliggøres med fire ugers indsigelsesperiode for reguleringer og otte ugers indsigelsesperiode for restaureringer. I nogle tilfælde skal det også godkendes i politisk behandling, oftest af kommunens Teknik og Miljøudvalg. Vi skriver altid klagevejledninger i vores afgørelser, så hvis du vil klage efter et projekt er godkendt, står der en vejledning i afgørelsen.