Ni meter fra vandløbene må der ikke dyrkes, sprøjtes eller terrænreguleres m.m.

I landzone må der 2 meter fra kanten af åbne naturlige vandløb ikke dyrkes, jordbehandles, sprøjtes eller terrænreguleres. Dette kaldes vandløbsbræmmer har til formål at tilbageholde jord og næringsstoffer, som ellers ville havne i vandløbene. På den måde mindskes forureningen fra de dyrkede arealer.

Se hvor der skal være randzoner omkring vandløb og søer på Miljøministeriets kort http://miljoegis.mim.dk/?profile=miljoegis-nst