Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Greve Kommune er i gang med at revidere indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, der planlægges sendt i offentlig høring i 2018.

Den største del af Greve Kommune er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-område). Store dele af Greve er følsomme for nedsivning af nitrat – de såkaldte nitratfølsomme indvindingsområder. Der hentes meget grundvand i Greve Kommune og området leverer også drikkevand til hovedstadsområdet. Med indsatsplanen besluttes handlinger og retningslinjer for hvordan grundvandet i Greve skal beskyttes så vi også i fremtiden kan drikke rent grundvand uden rensning.

Der foreligger en del baggrundsnotater, der kan ses her/i boksen til højre.