Greve Kommune har forlænget indvindingstilladelserne for Kildebrønde Kildeplads og Greve Kildeplads. Begge Kildepladser forsyner Greve Vandværk med grundvand. For Greve Kildeplads sættes et vilkår om kompensationsudpumpning til Grevebækken i tørre perioder. Klagefristen er den 21. september 2018. Klagevejledning fremgår af tilladelserne.

 

Annoncering af ansøgning om ny indvindingstilladelse til Vendals Bakke Kildeplads

Greve Kommune har modtaget en ansøgning om årlig indvinding af 650.000 m3 grundvand på Vendalsbakke Kildeplads.  Den eksisterende kildeplads har en gældende tilladelse til indvinding af 350.000 m3 årligt og udgøres af 3 boringer. Indvindingsmængden fra den eksisterende kildeplads ønskes øget til 450.000 m3 årligt. Samtidig ansøges om en indvinding på 150.000 m3 fra en ny boring placeret ved Sortemosen samt en buffer på 50.000 m3 årligt på hele kildepladsen.  Endelig ansøges om tilladelse til etablering af råvandsledninger efter § 21 i vandforsyningsloven.

Du kan finde link til ansøgningen fra august 2018 og bilag samt tilladelse til etablering af 5 boringer ved Sortemosen og rapport over prøvepumpning af de 5 boringer ved Sortemosen.

Udtalelse

Før Greve Kommune behandler ansøgninger har du mulighed for at udtale dig i sagen. Hvis du mener, at ansøgningsmaterialet er fejlagtigt eller mangelfuldt kan du gøre indsigelse. En eventuel indsigelse skal være skriftlig og fremsendes til natmil@greve.dk eller Greve Kommune, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve, Att. Peter Hegel. Vi skal have modtaget din indsigelse senest den 27. september 2018.