Stormflod (oversvømmelse fra Køge Bugt)

Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har udpeget områder ved Køge Bugt som et samlet risikoområde, hvor der kan ske store skader på grund af oversvømmelse fra vandløb, søer og havet.

Byrådet har på baggrund af dette vedtaget Risikostyringsplan Stormflod 2015-2021. Planen kan ses under downloadboksen til højre sammen med Byrådets svar til indsigere.

Du kan se data, der ligger til grund for Risikostyringsplanen for stormflod via GIS, hvor du kan se data under "Klimatilpasning". Se mere her - http://kort.greve.dk/spatialmap

Administrationen har jf. byrådsbeslutningen i maj 2017 indstillet alle undersøgelser mm. vedr. etablering af fremskudt dige, barriere-ø eller strandpark til sikring af hele kyststrækningen til kote 2,80 m. som nævnt i IDÉKATALOG FOR KYSTBESKYTTELSE for Køge Bugt kommunerne - Greve, Solrød, Køge og Stevns.

Hvad arbejder kommunen med:

Du får vist data, ved tryk på "Klimatilpasning" og tryk derefter på de data du vil se. Du kan også se statens data under ”Læs mere”. Linket til Miljøministeriets webGIS åbner et portal, hvor det blandt andet er muligt at få et overblik over risiko ved stormflod i tre større sammenhængende delområder i Køge Bugt risikoområde (Køge Bugt 1, Køge Bugt 2 og Køge Bugt 3). Greve Kommune er delt i to ved Mosede Fort, og derfor omfattet af både Køge Bugt 2 og Køge Bugt 3. Vælg derfor profil Køge2 eller profil Køge3, hvis du vil se data for Greve Kommune.

Kommunen har udarbejdet en Beredskabsplan for stormflod, så kommunen kender til de udsatte områder og hvordan beskyttelsen kan udvides ved beredskab. Det er den enkelte borger der har ansvaret for at beskytte sin ejendom mod oversvømmelse fra havet og kommunen vil bidrage i det omfang det er muligt.

Grundejer skal beskytte egen ejendom. Det er et grundlæggende princip bag kystbeskyttelsesloven, at det er grundejerens eget ansvar at beskytte sin ejendom mod nedbrydning eller oversvømmelser fra havet samt at betale for denne beskyttelse.

Rambøll har bistået kommunen med en undersøgelse af hvordan udsatte områder af kysten omkring Olsbækken og i Karlslunde kan beskyttes med diger, herunder en cost-benefit analyse. Undersøgelsen viser, at det kan betale sig at beskytte sig med et dige ved Olsbækkens udløb, men ikke i Karlslunde. Læs undersøgelsen under downloadboksen i højre side.

Kommunen arbejder på, at Strandvejen fremadrettet kan bruges som barriere mod en stormflod til kote 2,8 m ved at lavt liggende områder af Strandvejen i Mosede og Hundige hæves til kote 2,8 DVR90. På denne måde vil baglandet i Greve Kommune være sikret svarende til en 1000 års hændelse i 2012.

Det er vedtaget, at der 2020 er budget til projektering og udførelse af skot ved Olsbækkens udløb under Hundige Strandvej, mindre dige nord for Mosede Havn, der lukker hullet ved Stregets udløb samt forlængelse af eksisterende dige i Hundige til Solstien, så det kan beskytte mod en stormflod op til kote 2,6 m – svarende til Køge Bugt Strandparks beskyttelse mod stormflod på det indre dige langs Hundige Havn.