I forbindelse med både planlægning og udførelse af visse konkrete projekter skal der ske en vurdering om planen eller projektet skal miljøvurderes, også kaldet en screening.

Dette er jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. I forbindelse med screeningen vil der blive vurderet på planens eller projektets påvirkninger på det omkringliggende miljø i forhold til 3 kriterier: 

  • Projektets karakteristika
  • Projektets placering
  • Arten af og kendetegn ved den potentielle påvirkning på miljøet

Hvis et konkret projekt er oplistet i bilag til loven, må de ikke iværksættes før der er lavet en egentlig miljøvurdering eller en screening af projektet. I mange projekter er det kommunen der udfører screeningen eller miljøvurderingen.

Under ”download” her på siden kan du læse afgørelser i forhold til miljøvurdering.

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved brinksikring i Olsbækken, Nedre del

Afgørelse om at brinksikring i Olsbækken, Nedre del, ved Vandværksvej ikke er VVM-pligtig. Greve Kommune har vurderet, anlægget på grund af dets art, dimensioner og placering, ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Se afgørelsen under download til højre på siden.

Greve Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 13. december 2018. Se afgørelsen for klagevejledning.