Beskyttet art.jpg

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Internationalt beskyttede arter – Bilag IV

Bilag IV arter må ikke forstyrres, fanges eller dræbes og deres levesteder må ikke ødelægges.

På habitatdirektivets bilag IV er opført en række plante- og dyrearter, der er strengt beskyttede i hele EU. Arterne kaldes i daglig tale ”bilag IV-arter”.

I Greve Kommune er Grønbroget Tudse, Spidssnuet Frø, Stor Vandsalamander og alle flagermusarter omfattet af bilag IV. Det betyder, at der skal tages særligt hensyn, hvis du planlægger projekter, som kan påvirke arterne eller deres levesteder.

Alle landets kommuner har efter kommunalreformen fået tildelt en ansvarsart. Ansvarsarter er arter, der i Danmark er sjældne/truede og derfor kræver en øget beskyttelse. Greve Kommunes ansvarsart er Den Grønbroget Tudse.

Du kan få flere informationer om de internationale beskyttesordninger, og hvilke arter, der er omfattet på Miljøstyrelsens hjemmeside link www.mst.dk