Vandløb1a

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Nu kan du indstille medlemmer til Køge Bugts vandråd og vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord.

Interesserede foreninger og organisationer kan nu indstille medlemmer til Vandrådet for Køge Bugts Vandråd og for vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord.

Hvis din forening eller organisation arbejder med natur, friluftsliv eller landbrug, får I nu mulighed for at få mere indflydelse på de politiske beslutninger på området.

Det kan ske ved at anmode om oprettelsen af et vandråd og indstille medlemmer til dette råd.

Ifølge loven om vandplanlægning skal danske kommuner etablere et vandråd, hvis foreninger eller organisationer udtrykker et ønske om det.

De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er;

- relevante landsdækkende erhvervsorganisationer

- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser

- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Sådan anmoder du om et vandråd

Vandrådet for hovedvandoplandet Køge Bugt:

Anmodningen skal ske til Greve Kommunes Center for Teknik & Miljø ved at sende e-mail til: teknik@greve.dk.

Vandrådet for hovedvandoplandet Isefjord og Roskilde Fjord:

Anmodningen skal ske til Egedal Kommune, som bliver sekretariats kommune for Vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord. Anmodningen skal ske via Egedal Kommunes hjemmeside eller ved at sende e-mail til: vandraad@egekom.dk

Fristen er forlænget således, at den er ens for begge vandråd. Fristen er således senest den 21. november 2019. Skriv venligst ’Vandråd’ i emnefeltet.

I lov om vandplanlægning understreges værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal derfor udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats under eventuel inddragelse af lokale vandråd.

Du kan læse mere om vandområdeplaner og vandråd på Miljøstyrelsens hjemmeside under "Læs mere".