Demens - hvad gør jeg, og hvilke muligheder er der for støtte?

Demens er en sygdom, som griber dybt ind i livet hos både den demensramte og familien, og det kan være en meget stor udfordring at få hverdagen til at fungere. Der er gode muligheder for at få rådgivning, støtte, hjælp og samvær.

Demensindsatsen i Greve Kommune er forankret på Kompetencecenteret for Demens. Demensenheden består af demenskoordinatorer, demensambassadører og demens psykolog.

Demenskoordinatorerne har mange forskellige opgaver. Bl.a. vejledning af og samtaler med borgere med en demenssygdom og deres pårørende, undervisningsopgaver af medarbejdere i hjemmepleje og på plejecentrene, borgerrelaterede informationsopgaver bl.a. i form af temaaftener, møder og pårørendegrupper.

På Kompetencecentret for Demens findes åbne tilbud målrettet borgere med en demenssygdom og deres pårørende f.eks. Café Lyset, Huskekoret og patientuddannelse. Der er tale om borgere og pårørende, der kan have glæde og gavn af samvær med andre.

Hyggekrogen er et visiteret daghjemstilbud til borgere med bopæl i Greve Kommune. Tilbuddet omfatter borgere, som har en demenssygdom, og som bor hjemme i egen bolig.

Der findes også visiteret demensmotion og fitness, som afholdes i Greve hallen.

Til borgere med en demenssygdom, kan det skønnes, at der er behov for en særlig indsats. Borgeren kan visiteres til plejeboligen via visitationen.
Komeptencecenteret for Demens har tre tilbud bestående i Nældebo som har 12 boliger, Grønlykkeparken med 12 boliger til yngre demente og Dahlia huset med 8 boliger.

Derudover er der i Greve Kommune målrettet demensboliger på Strandcentret/Strandbo-Kvisten med 12 boliger, Møllehøj/Kløver-Lyng 12 boliger og Langagergaard/Rørmosen 4 special boliger.

Personalet er tværfagligt sammensat og består medarbejdere med en sundhedsfaglig baggrund.

Ved behov for aflastningsophold kan der via kommunens visitation visiteres til ophold på Rehabiliteringscentret Hedebo.

Patientuddannelsen Program for november under udarbejdelse.
Afholdes af uddannelsen sker på Kompetencecenter for Demens, Nældebjerg Plejecenter.
Målgruppen er fortrinsvis for borgere med demens og deres pårørende.

Huske koret

Se hvilke datoer vi mødes i Huske koret 

rettelse: Bemærk opstart er 13. september 2018 kl. 15.30-17.00