Her kan du finde information om pasning af døende i eget hjem. Hvem der er berettiget, og hvordan du søger det.

Passer du et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste eller få udbetalt en minimumydelse. Det kaldes også plejevederlag.

Hvem er omfattet?
Det er en betingelse, at:

  • den døende er plejekrævende
  • at al behandling er ophørt
  • og at prognosen efter en lægelig vurdering er kort levetid.

Under plejeforløbet er det muligt samtidig at få den nødvendige hjemmehjælp og hjemmesygepleje.

Hvilke forudsætninger skal du have?
For at søge skal du være nærtstående til den døende og opfylde kriterierne for at få sygedagpenge i tilfælde af egen sygdom i henhold til sygedagpengeloven.

Plejevederlaget udgør 1,5 gange det beløb, som du ville have fået i sygedagpenge i tilfælde af egen sygdom. Plejevederlaget kan dog ikke overstige din hidtidige indtægt (max 180,81 kr. pr. time i 2021).

Er du ikke berettiget til dagpenge, kan du få udbetalt plejevederlag på brutto 16.440 kr. pr. måned i 2021.

 

Hvad forventes af dig, når du modtager plejevederlag?

Opgaven går ud på at være tilstede hos den dødende i de timer du får udbetalt plejevederlag for. Overordnet er din opgave at forbedre den døendes livskvalitet gennem omsorg og lindring.

Plejeorlov er et nært samarbejde mellem den døende og den som modtager plejevederlag. Desuden bør der etableres samarbejde med den praktiserende læge, og kommunens tilbud.

Det kan være en stor fysisk og psykisk belastende opgave at passe en døende. Det vil være en stor hjælp for dig, at du orienterer dig om den døendes sygdom og det forventede forløb. Opgaven kræver at du har overskud, tid og ressourcer til at indgå i et pleje-forhold med den dødende, hvor det også forventes at du er indstillet på at løse almindelige praktiske opgaver i hjemmet i dagligdagen.


Hvilket materiale skal du have af os?
Du kan også hente skemaet i menuen til højre her på billedet.

Hvad er vores arbejdsgang i forbindelse med behandlingen?
Når Center for Sundhed & Pleje har modtaget ansøgningen, samt kopi af 3 måneders lønsedler, vil du indenfor 8 dage modtage en afgørelse.

Hvilket lovgrundlag findes der?
Læs Lov om social service § 119 hos Schultz Information nederst på siden.

Klagevejledning
Hvis du er utilfreds med afgørelsen, kan du klage til Ankestyrelsen, inden 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Klagen kan ske mundtligt eller skriftligt.

En eventuel klage skal indgives til den afdeling i Greve Kommune, der har truffet afgørelsen. Hvis vi efter genbehandling ikke ændrer afgørelsen, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen med sagens akter.

Det vil lette sagsbehandlingen, hvis du så udførligt som muligt oplyser, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen.