Medarbejderne er værdifulde for Tandplejen. Det skal sikres at alle medarbejdere – hele arbejdslivet igennem – gives mulighed for og forpligtes til at udvikle og vedligeholde deres kompetencer.

Personalepolitikkens formål

Formålet med Tandplejens personalepolitik er:

 1. at sikre Tandplejens evne til fleksibel, effektiv og kvalitetspræget opgavevaretagelse.
 2. at skabe udviklende og tilfredsstillende arbejdsbe­tingelser, der kan sikre medarbejdernes behov og gøre Tandplejen til en attraktiv arbejdsplads.
 3. at stile efter forskellighed og mangfoldighed blandt medarbejderne i køn, alder, uddannelse, kultur, som forudsætning for nyudvikling.

Den lærende organisation

Vi arbejder på baggrund af Tandplejens Værdigrundlag og efter principperne i “den lærende organisation”, dvs. at vi løbende ændrer og udvikler organisationen ved at ledere og medar­bejdere sammen løser problemer og udnytter muligheder i organisati­onen.

Leder- og medarbejderudvikling

Målet med leder- og medarbejderudvikling er at skabe faglig og per­sonlig udvikling, så alle er bedre rustet til at:

 • varetage de aktuelle opgaver
 • overtage nye opgaver
 • tilpasse sig ændret udvikling

Ansvar

Udvikling er såvel et ledelses- som et medarbejderansvar. Det er ledelsens ansvar at inspirere og muliggøre en faglig og personlig udvikling for medarbejderne. Medarbejderne har selv ansvar for at vedligeholde og udvikle deres kvalifikationer.

Kompetenceudvikling

Til kompetenceudvikling benytter vi os af kursusvirksomhed, uddelegering og omlægning af arbejdsopgaver, med­arbejderudviklingssamtaler, jobrotation, varierede opgaver, instruktion, sidemandsoplæring, mentor-ordninger, positiv kritik, orlov og projektarbejde.

Efteruddannelse

Efteruddannelse er én af måderne at understøtte Tandplejens personalepolitik. Efteruddannelsen skal bygge på analyse og vurdering af Tandplejens opgaver og behov nu og i fremtiden baseret på Tandplejens Målsætninger og indsatsområder.

Der skal tages udgangspunkt i såvel Tandplejens som den enkeltes behov. Den nyerhvervede viden skal indarbejdes i Tandplejen. Interne kurser prioriteres højt. Medarbejdere og ledere skal have mulighed for både faglig og personlig udvikling.

Tandplejens MED-udvalg udpeger et kursusudvalg. Se kommissorium for kursusudvalget.

Orlov

Tandplejen ser positivt på orlovsansøgninger, uanset hvad orlovsperioden skal bruges til.

Ændring af arbejdsopgaver/-tid

Alle medarbejdere kan til hver en tid fremkomme med ønsker om ændringer til overtandlægen. Det er Tandplejens holdning, så vidt det er muligt, at efterkomme medarbejdernes ønsker og behov.

MUS samtaler

Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) føres ca. 1 gang om året med overtandlægen. Der kan også føres gruppeudviklingssamtaler (GRUS) i stedet for.

Seniorpolitikken

Seniorpolitikken har flere formål:

 1. Tandplejens interesse i at fastholde kvalificerede medarbejderes viden, erfaring og kompetencer, samt fortsat give dem mulighed for at udvikle sig, og dermed sikre at seniorerne forbliver en aktiv, kvalificeret, fleksibel og efterspurgt arbejdskraft
 2. Give medarbejderne mulighed for at forblive tilfredse med deres job ved:
  - at fortsætte på fuld kraft og fuld tid eller
  - at trappe ned i jobkrav og/eller arbejdstid i form af en individuel
    seniorordning eller
  - at gå på pension hvis der ikke er mulighed for eller lyst til fortsat
    beskæftigelse.
 3. Tandplejens interesse i at være på forkant med udviklingen hen i mod mangel på arbejdskraft på tandplejeområdet i de kommende år.

Metoderne

Metoderne til at understøtte formålet med seniorpolitikken er:

 • Kompetenceudvikling hele arbejdslivet uanset alder.
 • I udviklingssamtalerne løbende at afdække medarbejderens og lederens forventninger, krav, ønsker og behov.

Seniorordninger

Forslag om seniorordninger kan komme både fra lederen og fra medarbejderen selv. Seniorordningerne tilrettelægges og forhandles individuelt og indenfor rammerne af KL og KTO’s Rammeaftale om seniorpolitik. Senioraftaler indgås med den forhandlingsberettigede organisation.

Finansiering

Finansiering af udgifterne til seniorpolitiske ordninger påhviler Tandplejens lønkonto. Seniorordninger må ikke økonomisk forhindre, at Tandplejen får mulighed for at tiltrække kvalificerede yngre medarbejdere.

Vedtaget af Tandplejens MED-udvalg d. 8. april 2010