Facaden.jpg

Vi arbejder for livslang tandsundhed - mest mulig tandsundhed for alle.

Tandplejen vil gerne være kendt for:

 • Greve Kommunes Tandpleje skal være en fleksibel, dynamisk virksomhed, der opleves som en effektiv servicevirksomhed med brugerne i centrum.
 • Tandplejen skal løbende udvikles, så den til enhver tid er bedst mulig egnet til at varetage de aktuelle opgaver, overtage nye opgaver, samt være forandringsparate til fremtidens opgaver.
 • Tandplejen skal leve op til kravene fra politisk side om ressourcebevidsthed, effektivitet, målstyring og decentralisering.
 • Brugerne skal have viden om, hvad de kan få - tilfredshed med, hvad de får, og hvordan de får det.
 • På det faglige område skal Tandplejen leve op til den faglige og teknologiske udvikling indenfor tandlægefaget.
 • Den vigtigste ressource for at leve op til fremtidens mål er medarbejderne. Tandplejen skal derfor være en god og attraktiv arbejdsplads, som giver grundlag for engagement og arbejdsglæde og som fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere.

God undervisning

At lære dig og dit barn at passe tænder og tandkød, så der ikke kommer huller i tænderne  eller opstår andre sygdomme i munde.

Det gør vi ved:

 • At instruere det enkelte barn og forældre.
 • At samarbejde med andre personer og institutioner, der har med børnene at gøre.

God behandling

At give barnet/den unge en god tandbehandling.

Det gør vi ved:

 • At skabe en tryg atmosfære.
 • At bruge de nyeste godkendte materialer og metoder.
 • At efteruddanne os.

God viden

At give de unge viden og metoder, så de resten af livet kan passe på deres tænder.

Det gør vi ved:

 • At undervise de unge i tandsundhed.
 • At motivere de unge til at fortsætte regelmæssige besøg hos tandlægen, også når de forlader Tandplejen.

Indkaldelse efter behov, fleksibel tidsbestilling og et godt samarbejde med forældrene er til gavn for børnenes tandsundhed.

Vi tilbyder:

 • Veluddannet personale med erfaring i og lyst til at arbejde med børn, unge og specialtandplejepatienter.
 • Forebyggelse og behandling.
 • Ud over almindelige Behandlingsformer også tandskader, rodbehandlinger, operationer, kroner facader og andre specialbehandlinger.

Indkaldelse:

 • Børnene indkaldes første gang i 3-års-alderen.
 • Fra 0 til 3 år kan I ringe og bestille en tid, hvis I har behov for det.
 • Ud fra en tandfaglig vurdering indkaldes alle automatisk efter den enkeltes behov.

Tidsbestilling/ventetid:

I kan altid henvende jer pr. telefon og få en tid både i akutte situationer og hvis i har brug for råd og vejledning.

Vi bestræber os på at give tider, der passer jer og I er altid velkomne til at ændre tiden.

Vi forsøger via effektiv planlægning at undgå ventetider Akut opståede situationer fx tandskade, kan dog forekomme og betyde ventetider for andre, med dette vil altid blive meddelt. 

Samarbejde med forældrene:

Vi lægger stor vægt på:

 • At skabe tillid og tryghed i samarbejde med børn, unge og forældre.
 • Respekt for barnet og den unge.
 • Smertefri behandling.
 • At forældrene har ansvaret for at passe børnenes tænder.
 • At de unge selv tager ansvar for deres tandsundhed.
 • At forældrene er med til undersøgelsen.

Dette kan f.eks. gøres ved:

 • At møde op til de aftalte tider og sende afbud, hvis I bliver forhindret.
 • At støtte jeres børn både med tandbørstning og i forbindelse med behandlinger.
 • At forsøge at lade evt. egen tandlægeskræk påvirke børnene.

Sundhedsloven

Tandplejen bygger på følgende:

 • Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005.
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020.
 • Sundhedsstyrelsens vejledning i omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje af 29. september 2020.

Tandplejens yderlige funktion

Udover de lovbestemte ydelser varetager Tandplejen følgende funktion:

 • Oralmotorisk Team i samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Genoptræningsenheden.

Oralmotorisk Team hjælper børn med handikap, der har svært ved at tale, synke, tygge, spise og drikke. I Teamet arbejder fire fag sammen for, at børnene kan forbedre deres mundmotorik.

Frit valg

De 16-17-årige

De 16-17 årige kan vælge at gå til privat tandlæge med 100% dækning af udgiften. Læs mere på siden Frit valg.

De 0-15-årige

De 0-15 årige kan også vælge at go til privat tandlæge med 65% dækning af udgiften. Læs mere på siden Frit valg.

Hygiejne

Tandplejen arbejder løbende med at fastholde og udvikle en høj hygiejnisk standard.

Kliniske procedurer

Vi arbejder efter de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) fra Statens Seruminstitut fra 30. sept. 2020.

Styrelsen for Patientsikkerhed laver tilsyn med tandklinikker og måler os på, om vi lever op til disse Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

Hygiejne i praksis

I praksis arbejder vi løbende med at holde hygiejnen på et højt niveau. Dels ved at afsætte tid i dagligdagen til rengøring, ved erfaringsudveksling med andre tandklinikker og ved løbende kursus aktivitet. 

Automatisk sterilisation

Boremaskinerne renses, smøres og steriliseres automatisk og i samme proces i dertil indrettede autoklaver.

Arbejdsmiljø

Vi bestræber os på et godt arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet screenede Tandplejen i november 2019 og havde ingen bemærkninger.

APV

Tandplejens APV (arbejdsplads vurdering) er senest fornyet i 2020.

Rygepolitik

Rygepolitikken har siden 2000 været: Der må ikke ryges i Tandplejens lokaler.

Affaldssortering

Affald sorteres i alle detaljer og bortskaffes uden, at medarbejderne direkte skal røre ved det.

Handsker

I henhold til Sundhedsstyrelsens Retningslinjer bruges handsker efter behov. I Tandplejen findes 2 forskellige typer handsker, for så vidt muligt at undgå allergi.

Løbende arbejde

I praksis arbejder vi løbende med arbejdsmiljøet ved at have en aktiv arbejdsmiljøgruppe, som løbende både fastholder en høj standard i arbejdsmiljøet og medvirker til nye tiltag.
Tandplejens arbejdsmiljøgruppe består af tandplejer, Liselotte Salomonsen og lederen af Tandplejen.

 • Tandplejens arbejdsmiljøgruppe var på arbejdsmiljø kursus i 2019.

Tandplejen skal til enhver tid bruge de bedste materialer, metoder og medicin. Bedst vil sige bedst kvalitet og bedste sikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed laver tilsyn med kvaliteten og dermed patientsikkerheden på tandklinikker

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 udgivet 21 målepunkter, som tandklinikker måles på.
Målepunkterne tager udgangspunkt i den gældende lovgivning på området: Sundhedsloven af 24. september 2016 og de deraf følgende Bekendtgørelser og Vejledninger i f.eks. journalskrivning og sundhedsfaglig virksomhed.
En del af målepunkterne tager udgangspunkt i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR).

Se alle målepunkterne hér:

Videndeling

Vidensdeling er en del af kvalitetssikringen. Videndeling foregår i dagligdagen, fordi vi er mange fagpersoner samlet i Tandplejen.

Når medarbejdere har været på kursus, giver de et referat på et Fællesmøde. 
Både Tandlæger, tandplejere og klinikassistenter har tandplejefaglige møder, hvor de udveksler faglige erfaringer og kvalitetsudvikler vores materialer og metoder.

Utilsigtede Hændelser (UTH)

Siden 1. januar 2004 har utilsigtede hændelser, der sker i sygehusvæsenet, været rapporteringspligtige. I marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af ordningen.
Tandplejen rapporterer alle hændelser, også nærved hændelser, for at lære af vores fejl.

Patientsikkerhedsordning

Patientsikkerhedsordningen vil udover sygehusvæsenet også komme til at omfatte praksissektoren, apotekssektoren, det præhospitale område, den kommunale sundhedssektor, samt patienter og pårørende. Udvidelsen trådte i kraft 1. september 2010.

Formål med ordningen

Formålet med patientsikkerhedsordningen er gennem indsamling, analyse og formidling af viden om utilsigtede hændelser at forbedre patientsikkerheden. Med udvidelsen sikres, at der sker en systematisk læring dels af utilsigtede hændelser, der sker indenfor hver af sundhedsvæsenets sektorer dels af utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorer.

Indberetnings struktur:

Arbejdsmiljøgruppen har besluttet den struktur, vi bruger til indberetning.

Sundhedsfremme.

Sundhedsfremmende og forebyggende arbejde prioriteres højt i Tandplejen.

Værdifuldt arbejde

Vi prioriterer det sundhedsfremmende arbejde meget højt i Tandplejen, fordi forskning viser, at det der giver allermest sundhed er, at give befolkningen viden og færdigheder om sund levevis.

Det virker, og det er billigst. Når Tandplejen giver viden og færdigheder i at holde sine tænder og krop sund, fortsætter denne viden også til næste generation, og er derfor meget værdifuldt.

Information ikke nok

Information er ikke nok. Hvis der for alvor skal ændres i vanerne, skal det gøres nemmere og billigere at vælge det sunde.

Individuel forebyggende undervisning

Det behovsorienterede, individuelle forebyggende arbejde ved stolen udføres løbende. Dette arbejde består af samtaler med børn, unge og deres forældre om, hvordan de bedst passer på deres tænder. Vi instruerer i tandbørstning og/eller brug af tandtråd. Derudover bliver der lakeret kindtænder og udført fluorbehandlinger efter behov.

Behandling

Huller i tænderne

Misfarvning og blegning af tænderne

Bedøvelser

Lakering

Beslibning

Fluorbehandling

Visdomstænder og operationer